अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव / अहवालाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11061
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी(इंग्रजी) मराठी 2016-17 692
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी(मराठी) मराठी 2016-17 1429
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2004 9658
5 साक्षरता मराठी 1991 12527
6 महाराष्ट्र अर्थ व सांख्यिकी त्रौमासिक पत्रिका मराठी 2006-07 8051
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2005 11999
8 लिपिक-टंकलेखक-अन्वेषक यांचेकरिता सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा-2016 निकाल मराठी 2016 12
9 लिपीक-टंकलेखक व अन्वेषक यांचेकरिता सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा-२०१७ निकाल मराठी 2017 16
10 सांख्यिकी सहायक यांचेकरिता सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा-२०१७ निकाल. मराठी 2017 18
11 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2003-04 3801
12 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2002-03 8668
13 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2000-01 12409