WARDHA  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
6309 1300774 668385 632389 78.37 82.68 73.82 946

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा 2014 448
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा 2013 341
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा 2012 1381
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा 2011 2373
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा 2010 907
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा 2009 3864
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा 2006-07 15399