1 “साकव बांधकाम ”या योजनेच्या मूल्यमापन अभ्यास पाहणीची पुनर्निविदा ' निविदा ' हा टॅब कृपया पहावा.
2 लिपिक टंकलेखक/अन्वेषक यांचे करिता सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा - 2018 निकाल 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
3 सांख्यिकी सहायक यांचे करिता सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा - 2018 निकाल 'सेवासंबंधी' हा टॅब कृपया पहावा.
4 इतर जिल्हे रस्ते विकास व मजबुतीकरण या योजनेच्या मूल्यमापन पाहणीकरिता पुनर्निविदा प्रसिध्द करण्याबाबत.' निविदा ' हा टॅब कृपया पहावा.
5 टोनर रिसायकलींगसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबतची निविदा
6 सांख्यिकी सहायक यांचे करिता सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षा - 2018 निकाल
7 सर्व शिक्षा अभियान या कार्यक्रमाच्या मूल्यमापन अभ्यास पाहणीकरिता ई-निविदा
8 चांदा ते बांदा या योजनेअंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी समन्वयक (मुल्यमापन) गट- ‘ब’ (राजपत्रित) हे पद भरण्याबाबत
9 आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभाबाबतचे आदेशांसाठी ' सेवासंबंधी ' हा टॅब कृपया पहावा.
10 शुध्दीपत्रक 2 - ‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान’ या योजनेच्या मूल्यमापन अभ्यास पाहणी ई-निविदेकरिता मुदतवाढ
11 ‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान’ या योजनेच्या मूल्यमापन अभ्यास पाहणीकरिता पूनर्निविदा सूचना
12 ‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान’ या योजनेच्या मूल्यमापन अभ्यास पाहणीकरिता पूनर्निविदा
13 संचालनालयातील लिपीक-टंकलेखक पदाची ज्येष्ठता सूची
14 राष्ट्रीय नमुना पाहणी, 74 वी फेरी, “सेवाक्षेत्राची पाहणी” (राज्य नमुना) करिता अधिसूचना
15 अधिसूचना : सर्व सांख्यिकीय बाबींसाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय हे "प्रमुख संस्था" (नोडल एजंसी) म्हणून घोषित
16 'संचालक' यांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करणे
17 चिल्ड्रन इन महाराष्ट्र - अ‍ॅन अ‍ॅटलस ऑफ सोशल इंडिकेटर्स (युनिसेफ रिपोर्ट)