सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 415
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 81
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 126
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 113
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी 2018-19 196
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 161
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 52
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 1227
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 167
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 6410
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 273
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 310
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 629
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 263
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 460
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 114
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 524
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 276
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 491
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 204
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 111
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 391
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 322
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 70
25 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 62
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 236
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 287
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 107
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 54
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 247
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 210
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 26
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 187
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1124
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1119
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 241
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 655
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 186
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 387
40 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 3518
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 102
42 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1228
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 926
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 182
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 586
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 116
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 142
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 361
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 353
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 549
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 635
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 303
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 287
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 426
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 428
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 358
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 390
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 245
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 261
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 254
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 193
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 607
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 227
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 105
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 108
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 66
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 228
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 267
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 315
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 298
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 380
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 289
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 75
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 242
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 283
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 307
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 116
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 562
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 305
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 688
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 189
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 289
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 218
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 229
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 218
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 202
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 169
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 122
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 212
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 295
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 129
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 381
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 230
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 886
95 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9538
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 46
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 336
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 166
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 136
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 144
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 286
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 272
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 149
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 386
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 108
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 940
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2170
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 739
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 205
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 490
111 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 494
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 537
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 203
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 592
115 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1108
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 413
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 342
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 183
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 212
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 220
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 241
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 225
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 155
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 163
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 180
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 497
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 401
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 143
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 296
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 301
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 146
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 469
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 431
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 102
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 362
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 203
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 259
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 168
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 179
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 261
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 147
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 84
143 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 136
144 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 2402
145 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 1079
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 119
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 111
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 430
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 65
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 304
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 217
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1282
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 461
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 195
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 151
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 27
157 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 560
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 425
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 203
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 669
161 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 401
162 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 953
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 795
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 618
165 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 472
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 903
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 472
168 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 591
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 598
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 520
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 502
172 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 78
173 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 123
174 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18328
175 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 115
176 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 320
177 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 129
178 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 105
179 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 127
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 726
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 192
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 190
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 231
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 572
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 700
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 472
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1045
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 702
189 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 502
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 723
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 75
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 55
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 236
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 263
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 357
196 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2287
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 189
198 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1422
199 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 1001
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 112
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 238
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 159
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 167
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 171
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 245
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 319
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 159
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 163
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 120
210 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1381
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 487
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 368
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 183
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 135
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 148
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 219
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 173
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 144
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 159
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 216
221 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1343
222 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 683
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 119
224 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 257
225 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 198
226 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 255
227 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 149
228 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1430
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 611
230 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 868
231 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 596
232 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 615
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 952
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 337
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1073
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 932
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 562
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 591
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 341
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 497
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 364
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 480
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 858
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 432
245 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 412
246 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 525
247 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 119
248 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 648
249 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 265
250 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 212
251 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1046
252 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3068
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1122
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 461
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 493
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 440
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1250
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 2113
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1169
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 164
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 374
262 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16398
263 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 379
264 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 374
265 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 406
266 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 350
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 183
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 175
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 248
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 87
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 240
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 182
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 329
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 186
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 231
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 203
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 287
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 306
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 355
280 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1488
281 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1179
282 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19570
283 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1307
284 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 239
285 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 200
286 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 679
287 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1093
288 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 388
289 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 257
290 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1157
291 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 435
292 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 776
293 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1554
294 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 495
295 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1315
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 891
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1115
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 728
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 508
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 758
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 946
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 455
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1101
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1334
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 760
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 345
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 574
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1801
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 484
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1046
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 321
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 680
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 577
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 343
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 623
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 428
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 990
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1348
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 780
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 404
321 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1349
322 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1085
323 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1778
324 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1126
325 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1833
326 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 845
327 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 722
328 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 707
329 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1419
330 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2270
331 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1395
332 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 350
333 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 201
334 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 794
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 584
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1008
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 825
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 166
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1885
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 665
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1179
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 927
343 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 626
344 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1505
345 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 676
346 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1216
347 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1066
348 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1221
349 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1597
350 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1398
351 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1479
352 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1230
353 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1795
354 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2153
355 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 949
356 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 844
357 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1313
358 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 206
359 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 146
360 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 251
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2918
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2609
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2349
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1383
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 957
366 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 546
367 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24241
368 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 544
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2565
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1872
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1544
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2061
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1559
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1997
375 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2708
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2132
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1300
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2113
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1088
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1302
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1181
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1607
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 978
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1253
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1877
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2407
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1797
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1509
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1165
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2456
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1521
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1137
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5118
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4311
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1964
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1733
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1142
398 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1683
399 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 925
400 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 283
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1589
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1640
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3160
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1934
405 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 333
406 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 507
407 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1075
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1203
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1095
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2676
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1603
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1075
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2598
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1765
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1878
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3232
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1098
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1767
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2078
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1094
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1230
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2062
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3908
424 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2148
425 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1337
426 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 623
427 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20766
428 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 373
429 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 892
430 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 792
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1714
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1149
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2376
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1220
435 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 708
436 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 676
437 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 353
438 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 878
439 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 449
440 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 907
441 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 508
442 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 851
443 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 510
444 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 854
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1780
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1208
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1343
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1307
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1986
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2551
451 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3179
452 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 2950
453 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 330
454 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 295
455 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 392
456 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 531
457 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 600
458 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 953
459 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1120
460 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1033
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1786
462 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2172
463 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1319
464 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1611
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2085
466 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 385
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1377
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1142
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1294
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 928
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 994
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1531
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1384
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 817
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1438
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 909
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1388
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1306
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1108
480 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 290
481 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 464
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 715
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1004
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4736
485 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2698
486 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1064
487 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13608
488 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 560
489 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 562
490 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1180
491 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2483
492 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 384
493 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 420
494 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 315
495 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 596
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1516
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 895
498 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 841
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1447
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1007
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 909
502 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3088
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 911
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1665
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1454
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1034
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1250
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 693
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1169
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 706
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1498
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1229
513 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 527
514 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4219
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5321
516 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5777
517 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4134
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4128
519 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 2594
520 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5060
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3378
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2087
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3721
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3120
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5236
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6311
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4847
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4781
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3501
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5239
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4705
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5035
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4948
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2278
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3867
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3045
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5979
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4774
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4122
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6240
541 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 3951
542 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9445
543 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2091
544 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17418
545 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5139
546 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5487
547 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6544
548 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5568
549 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6682
550 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3124
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5360
552 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5778
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3483
554 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5941
555 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3568
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3603
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 17009
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6909
559 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3457
560 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8205
561 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5096
562 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8869
563 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18462
564 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4198
565 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7653
566 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7016
567 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5963
568 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5804
569 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7389
570 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7631
571 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5221
572 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 6214
573 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2007-08 5713
574 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 5021
575 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5925
576 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6245
577 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5935
578 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3969
579 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5674
580 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17388
581 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22361
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10988
583 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5670
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9630
585 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11844
586 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12808
587 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18055
588 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17787
589 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17339
590 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15991
591 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11126
592 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13081
593 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6127
594 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7868
595 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13236
596 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15877
597 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12945
598 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9497
599 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9817
600 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15402
601 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11355
602 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7486
603 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5860
604 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18398
605 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17967
606 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17349
607 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4921
608 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6803
609 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6121
610 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4555
611 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6720
612 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15024
613 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17423
614 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14231
615 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13545
616 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13399
617 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16501
618 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18614
619 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7037
620 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5084
621 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3977
622 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4981
623 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7348
624 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6455
625 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5133
626 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4645
627 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11241
628 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11111
629 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13962
630 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10918
631 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8867
632 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13693
633 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13473
634 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9169