सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 714
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 223
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 112
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 164
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 156
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 293
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2019 195
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 89
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 271
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 125
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 251
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 3552
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 342
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 6763
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2018 23
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 316
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 673
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 276
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 504
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 125
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 570
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 285
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 546
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 217
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 127
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 442
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 366
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 83
29 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 400
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2018 41
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 280
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 327
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2018 45
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 111
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2018 35
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2018 52
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2018 45
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2018 29
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2018 29
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 61
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 297
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 271
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 40
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 264
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2018 175
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2018 90
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2018 164
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2018 82
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2018 79
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2018 73
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2018 63
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2018 84
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2018 136
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2018 131
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 292
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2018 37
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2018 43
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2018 40
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2018 40
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2018 14
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2018 34
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2018 25
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2018 26
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2018 26
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2018 21
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2018 24
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2018 91
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2018 24
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2018 37
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1175
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1121
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2017 23
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 681
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 188
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 389
76 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 3648
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 104
78 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1261
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 962
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 204
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 603
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 117
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 146
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 383
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 377
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 576
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 643
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 330
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 319
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 462
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 449
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 369
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 426
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 259
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 269
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 294
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 211
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 630
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 229
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 106
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 109
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 69
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 246
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 272
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 336
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 338
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 396
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 317
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 78
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 248
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 303
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 313
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 117
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 583
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 323
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 709
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 210
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 330
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 247
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 237
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 253
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 240
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 209
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 133
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 223
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 316
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 141
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 460
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 254
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 260
131 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 372
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 903
133 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9622
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 64
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 341
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 171
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 137
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 148
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 294
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 277
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 155
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 417
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 111
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 942
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2199
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 752
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 207
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 505
149 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 506
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 548
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 206
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 600
153 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1125
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 417
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 346
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 186
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 219
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 222
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 245
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 235
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 158
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 171
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 185
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 500
165 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 401
166 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 145
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 298
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 304
169 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 146
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 478
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 440
172 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 105
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 371
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 204
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 271
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 170
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 181
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 266
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 151
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 93
181 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 136
182 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 2516
183 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 1346
184 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 121
185 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 113
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 441
187 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 65
188 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 320
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 234
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1296
191 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 477
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 204
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 156
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 42
195 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 560
196 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 427
197 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1359
198 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 672
199 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 401
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 969
201 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 805
202 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 627
203 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 472
204 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 913
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 483
206 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 602
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 604
208 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 528
209 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 506
210 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 78
211 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 124
212 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18394
213 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 117
214 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 321
215 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 129
216 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 106
217 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 128
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 730
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 193
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 190
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 235
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 594
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 723
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 482
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1076
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 726
227 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 508
228 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 731
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 76
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 56
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 241
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 270
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 369
234 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2323
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 195
236 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1595
237 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 1031
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 116
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 244
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 162
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 172
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 172
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 249
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 325
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 163
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 166
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 164
248 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1394
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 514
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 380
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 189
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 138
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 149
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 222
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 174
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 150
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 165
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 221
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 208
260 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16442
261 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 532
262 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 382
263 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 417
264 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 361
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 189
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 177
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 248
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 88
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 243
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 183
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 333
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 187
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 234
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 205
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 294
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 306
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 359
278 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1503
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 121
280 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 121
281 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 659
282 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 266
283 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 212
284 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1057
285 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3094
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1193
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 487
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 518
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 453
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1296
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 2200
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1206
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 166
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 376
295 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 685
296 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1192
297 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 262
298 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 200
299 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 259
300 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 151
301 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1439
302 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 619
303 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 868
304 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 608
305 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 620
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 971
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 340
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1099
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 969
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 570
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 611
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 342
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 512
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 368
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 487
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 881
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 441
318 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 418
319 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 391
320 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 202
321 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 795
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 605
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1040
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 856
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 183
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1928
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 671
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1192
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 945
330 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 656
331 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 1516
332 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1798
333 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1131
334 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1838
335 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 845
336 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 726
337 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 713
338 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1433
339 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2278
340 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1396
341 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 351
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 914
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1147
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 732
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 512
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 766
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 972
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 457
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1117
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1335
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 770
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 354
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 584
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1835
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 497
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1057
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 326
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 686
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 579
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 350
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 632
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 430
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 1014
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1366
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 787
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 405
367 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1357
368 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1100
369 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1510
370 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 240
371 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 202
372 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 683
373 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1100
374 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 388
375 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 257
376 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1162
377 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 436
378 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 782
379 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1558
380 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 496
381 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1322
382 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19620
383 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 314
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 961
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1169
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2466
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1529
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1141
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5130
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4313
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1977
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1739
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1144
394 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1701
395 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 940
396 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 549
397 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24281
398 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 546
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2574
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1876
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1548
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2064
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1565
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1999
405 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2720
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2138
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1305
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2122
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1091
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1309
411 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1185
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1611
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 981
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1254
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1889
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2422
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1808
418 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 678
419 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1225
420 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1072
421 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1229
422 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1605
423 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1401
424 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1482
425 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1236
426 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1799
427 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2157
428 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 954
429 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 848
430 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1323
431 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 209
432 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 147
433 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 252
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2922
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2616
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2354
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1386
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1515
439 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1355
440 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 393
441 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 334
442 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 510
443 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1085
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1203
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1095
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2683
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1611
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1081
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2606
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1770
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1879
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3239
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1107
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1774
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2085
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1102
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1236
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2069
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3911
460 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2167
461 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 531
462 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 604
463 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 959
464 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1131
465 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1038
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1791
467 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2179
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1322
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1599
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1646
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3167
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1941
473 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20812
474 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 374
475 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 900
476 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 795
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1715
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1156
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2380
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1221
481 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 714
482 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 680
483 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 354
484 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 886
485 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 451
486 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 913
487 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 508
488 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 857
489 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 515
490 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 860
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1786
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1209
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1350
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1308
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1988
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2556
497 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3186
498 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 2985
499 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 330
500 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 295
501 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 642
502 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1090
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1455
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1144
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1310
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 932
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 999
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1532
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1387
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 818
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1443
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 912
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1389
514 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1311
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1110
516 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 299
517 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 483
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 716
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1006
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4743
521 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2715
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1008
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 912
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3106
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 914
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1669
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1458
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1038
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1253
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 693
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1173
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 709
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1502
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1235
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2091
536 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1625
537 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 532
538 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 399
539 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13641
540 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 567
541 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 566
542 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1182
543 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2490
544 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 385
545 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 425
546 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 316
547 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 609
548 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1520
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 897
550 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 848
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1383
552 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4220
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5324
554 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5779
555 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4137
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4131
557 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 2611
558 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5072
559 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3385
560 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2091
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3727
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3130
563 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5240
564 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6315
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4851
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4782
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3503
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5244
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4709
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5041
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4952
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2281
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3868
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3046
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5988
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4777
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4126
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6246
579 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 3973
580 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9448
581 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2091
582 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17456
583 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5146
584 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5492
585 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6545
586 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5570
587 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6682
588 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3130
589 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5361
590 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5782
591 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3484
592 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5944
593 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3570
594 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3606
595 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 17012
596 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6916
597 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3457
598 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8207
599 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5097
600 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8872
601 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18498
602 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4199
603 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7655
604 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7018
605 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5963
606 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5807
607 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7406
608 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7640
609 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5223
610 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 6246
611 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2007-08 5752
612 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 5033
613 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5928
614 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6249
615 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5936
616 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3970
617 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5676
618 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17394
619 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22364
620 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10992
621 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5673
622 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9657
623 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11852
624 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07