सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1787
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 24
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 265
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 351
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 158
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 247
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 61
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 354
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 212
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 293
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 128
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 225
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 15
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 13
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 77
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 681
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1097
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 4
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 590
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 172
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 375
22 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 2900
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 93
24 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 426
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 337
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 114
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 332
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 106
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 131
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 304
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 299
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 394
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 434
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 239
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 223
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 199
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 190
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 146
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 158
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 126
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 126
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 107
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 84
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 565
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 217
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 97
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 104
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 54
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 121
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 145
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 163
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 141
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 346
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 245
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 62
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 147
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 162
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 205
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 106
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 518
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 270
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 635
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 83
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 121
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 87
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 74
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 38
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 44
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 35
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 55
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 95
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 116
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 49
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 165
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 130
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 841
77 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9238
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 10
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 303
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 148
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 120
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 116
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 225
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 233
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 125
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 302
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 87
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 924
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2085
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 703
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 202
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 459
93 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 464
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 501
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 170
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 557
97 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1032
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 381
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 314
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 158
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 186
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 204
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 215
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 196
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 137
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 134
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 156
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 488
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 396
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 136
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 281
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 275
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 142
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 436
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 408
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 100
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 337
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 180
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 219
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 146
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 158
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 231
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 129
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 51
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 133
126 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1246
127 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 360
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 116
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 108
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 397
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 64
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 265
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 173
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1250
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 422
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 155
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 136
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 553
139 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 424
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 194
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 668
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 399
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 931
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 778
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 595
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 471
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 884
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 452
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 568
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 576
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 496
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 486
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 75
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 120
155 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18102
156 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 110
157 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 317
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 126
159 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 101
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 122
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 715
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 184
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 178
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 215
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 505
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 615
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 399
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 916
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 603
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 487
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 700
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 66
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 43
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 217
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 240
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 336
177 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2173
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 162
179 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 952
180 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 933
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 105
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 222
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 146
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 152
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 156
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 226
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 298
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 142
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 146
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 78
191 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1344
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 432
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 324
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 167
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 120
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 137
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 188
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 159
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 123
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 148
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 203
202 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1324
203 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 680
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 112
205 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 252
206 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 196
207 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 250
208 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 147
209 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1401
210 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 596
211 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 867
212 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 584
213 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 604
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 906
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 319
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 978
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 861
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 548
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 523
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 322
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 442
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 345
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 454
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 773
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 387
226 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 410
227 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 512
228 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 117
229 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 637
230 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 263
231 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 210
232 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1034
233 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3013
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 996
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 391
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 442
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 402
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1123
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1889
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1020
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 156
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 361
243 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16210
244 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 368
245 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 363
246 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 395
247 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 341
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 169
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 154
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 236
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 79
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 230
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 175
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 308
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 182
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 221
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 195
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 275
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 295
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 329
261 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1457
262 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1164
263 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19420
264 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 760
265 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 234
266 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 198
267 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 678
268 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1075
269 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 385
270 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 255
271 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1141
272 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 431
273 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 764
274 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1535
275 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 492
276 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1304
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 846
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1035
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 710
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 494
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 736
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 875
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 433
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1053
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1302
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 716
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 326
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 532
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1701
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 463
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1000
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 306
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 663
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 561
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 321
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 607
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 406
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 923
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1306
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 768
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 393
302 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1326
303 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1064
304 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1725
305 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1116
306 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1825
307 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 843
308 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 708
309 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 694
310 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1405
311 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2261
312 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1394
313 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 349
314 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 199
315 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 790
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 533
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 906
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 736
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 132
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1743
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 634
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1157
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 871
324 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 560
325 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1495
326 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 668
327 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1195
328 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1048
329 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1207
330 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1585
331 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1383
332 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1469
333 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1218
334 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1790
335 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2141
336 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 939
337 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 832
338 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1300
339 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 200
340 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 142
341 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 244
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2899
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2579
344 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2320
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1374
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 944
347 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 535
348 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24100
349 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 535
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2526
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1845
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1513
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2044
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1544
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1982
356 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2682
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2106
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1282
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2083
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1078
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1289
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1165
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1595
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 966
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1233
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1851
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2388
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1763
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1496
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1149
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2425
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1496
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1119
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5094
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4304
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1953
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1721
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1131
379 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1633
380 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 899
381 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 202
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1573
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1632
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3127
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1901
386 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 320
387 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 501
388 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1059
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1192
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1082
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2654
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1569
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1061
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2561
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1747
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1867
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3209
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1086
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1754
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2062
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1083
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1213
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2037
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3889
405 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2094
406 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1307
407 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 570
408 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20629
409 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 361
410 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 877
411 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 780
412 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1702
413 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1138
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2364
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1208
416 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 690
417 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 661
418 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 346
419 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 866
420 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 443
421 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 895
422 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 500
423 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 842
424 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 502
425 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 841
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1750
427 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1196
428 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1325
429 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1287
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1960
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2520
432 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3157
433 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 2890
434 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 322
435 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 288
436 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 382
437 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 524
438 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 594
439 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 938
440 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1097
441 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1012
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1766
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2142
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1282
445 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1582
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2071
447 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 375
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1358
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1128
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1278
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 908
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 955
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1511
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1377
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 804
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1421
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 894
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1378
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1290
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1096
461 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 283
462 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 454
463 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 702
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 997
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4712
466 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2661
467 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1005
468 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13492
469 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 543
470 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 558
471 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1175
472 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2467
473 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 374
474 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 415
475 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 306
476 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 589
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1493
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 877
479 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 832
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1421
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 999
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 895
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3063
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 903
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1650
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1440
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1025
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1243
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 684
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1160
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 689
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1473
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1209
494 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 515
495 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4206
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5302
497 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5771
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4116
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4118
500 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 2553
501 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5028
502 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3332
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2072
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3693
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3100
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5224
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6299
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4818
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4764
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3488
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5230
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4685
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5004
514 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4937
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2269
516 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3861
517 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3025
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5955
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4758
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4090
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6214
522 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 3902
523 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9438
524 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2079
525 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17305
526 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5126
527 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5467
528 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6531
529 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5556
530 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6666
531 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3103
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5345
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5760
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3470
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5918
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3555
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3584
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 16991
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6893
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3447
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8184
542 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5079
543 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8856
544 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18339
545 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4192
546 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7648
547 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7012
548 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5956
549 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5796
550 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7366
551 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7614
552 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5215
553 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 6131
554 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2007-08 5632
555 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 4993
556 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5908
557 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6234
558 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5929
559 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3961
560 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5658
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17340
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22335
563 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10975
564 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5634
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9592
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11823
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12788
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18026
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17744
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17287
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15972
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11118
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13053
574 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6098
575 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7836
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13211
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15862
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12936
579 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9487
580 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9789
581 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15385
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11331
583 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7471
584 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5844
585 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18366
586 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17941
587 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17331
588 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4911
589 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6798
590 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6109
591 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4548
592 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6708
593 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15011
594 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17399
595 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14218
596 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13516
597 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13372
598 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16464
599 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18391
600 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7034
601 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5053
602 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3968
603 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4970
604 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7325
605 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6449
606 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5127
607 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4635
608 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11208
609 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11081
610 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13948
611 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10909
612 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8833
613 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13668
614 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13451
615 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9095