सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1438
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 616
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 237
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 319
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 74
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 191
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 56
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 262
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 171
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 86
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 22
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 155
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 52
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1094
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 80
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 552
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 165
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 369
19 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 2820
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 86
21 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 343
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 218
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 87
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 214
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 103
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 125
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 279
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 278
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 368
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 409
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 226
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 205
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 135
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 145
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 113
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 124
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 95
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 104
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 79
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 70
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 557
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 216
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 95
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 103
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 53
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 89
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 127
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 134
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 118
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 338
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 230
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 60
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 130
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 127
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 169
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 104
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 503
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 255
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 618
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 53
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 80
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 64
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 56
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 10
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 14
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 15
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 47
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 70
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 75
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 39
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 104
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 822
73 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9192
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 133
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 300
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 147
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 120
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 112
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 220
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 229
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 122
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 299
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 85
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 920
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2062
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 693
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 199
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 448
89 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 456
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 497
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 163
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 551
93 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1022
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 376
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 309
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 156
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 183
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 194
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 212
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 196
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 129
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 131
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 154
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 487
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 396
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 136
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 279
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 270
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 142
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 431
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 398
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 100
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 329
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 176
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 212
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 143
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 152
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 224
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 112
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 50
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 133
122 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1101
123 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 246
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 114
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 108
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 388
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 62
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 254
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 160
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1240
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 416
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 147
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 550
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 424
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 193
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 668
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 399
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 928
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 774
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 592
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 471
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 881
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 447
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 561
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 572
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 492
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 481
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 75
149 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 118
150 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18051
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 109
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 315
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 126
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 101
155 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 122
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 710
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 182
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 177
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 214
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 487
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 596
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 369
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 889
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 594
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 478
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 693
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 63
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 41
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 213
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 236
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 324
172 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2152
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 159
174 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 905
175 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 911
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 103
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 219
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 145
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 148
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 152
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 225
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 295
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 141
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 142
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 59
186 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1341
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 412
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 312
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 162
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 115
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 134
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 181
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 151
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 114
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 147
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 202
197 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1317
198 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 680
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 108
200 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 252
201 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 196
202 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 248
203 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 146
204 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1396
205 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 592
206 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 866
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 579
208 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 601
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 901
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 308
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 953
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 846
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 540
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 504
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 319
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 437
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 337
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 442
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 756
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 375
221 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 409
222 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 506
223 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 117
224 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 633
225 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 263
226 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 209
227 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1031
228 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3002
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 969
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 381
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 431
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 392
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1095
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1849
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 997
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 154
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 357
238 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16174
239 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 366
240 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 360
241 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 392
242 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 338
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 166
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 151
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 232
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 78
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 229
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 173
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 304
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 181
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 218
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 194
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 273
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 294
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 324
256 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1444
257 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1159
258 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19387
259 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 689
260 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 234
261 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 198
262 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 678
263 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1074
264 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 385
265 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 255
266 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1140
267 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 431
268 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 763
269 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1534
270 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 491
271 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1303
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 833
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1027
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 707
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 489
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 733
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 865
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 431
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1043
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1295
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 713
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 322
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 529
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1685
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 461
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 995
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 301
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 659
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 559
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 316
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 602
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 402
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 915
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1288
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 766
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 380
297 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1323
298 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1052
299 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1717
300 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1114
301 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1824
302 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 843
303 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 706
304 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 692
305 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1402
306 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2260
307 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1394
308 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 348
309 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 199
310 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 790
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 524
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 874
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 719
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 124
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1715
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 631
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1151
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 855
319 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 550
320 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1494
321 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 668
322 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1189
323 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1046
324 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1206
325 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1584
326 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1380
327 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1467
328 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1217
329 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1789
330 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2136
331 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 935
332 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 830
333 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1298
334 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 200
335 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 142
336 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 244
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2893
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2576
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2318
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1373
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 943
342 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 534
343 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24069
344 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 535
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2519
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1841
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1506
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2041
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1541
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1978
351 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2679
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2104
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1279
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2078
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1076
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1287
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1162
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1594
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 964
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1231
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1845
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2383
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1761
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1490
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1148
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2417
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1492
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1117
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5087
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4296
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1949
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1718
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1119
374 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1629
375 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 889
376 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 192
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1569
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1631
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3120
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1898
381 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 320
382 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 501
383 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1055
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1186
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1079
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2648
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1565
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1057
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2557
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1744
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1862
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3206
393 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1083
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1751
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2059
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1081
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1211
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2030
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3887
400 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2089
401 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1296
402 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 565
403 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20597
404 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 361
405 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 875
406 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 779
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1700
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1137
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2362
410 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1205
411 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 687
412 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 659
413 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 346
414 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 863
415 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 442
416 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 893
417 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 500
418 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 839
419 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 502
420 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 839
421 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1748
422 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1184
423 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1320
424 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1284
425 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1956
426 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2512
427 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3155
428 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 2883
429 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 319
430 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 284
431 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 382
432 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 524
433 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 594
434 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 935
435 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1091
436 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1009
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1758
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2139
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1274
440 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1574
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2070
442 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 373
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1352
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1127
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1274
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 905
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 953
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1507
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1375
450 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 801
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1416
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 891
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1377
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1287
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1094
456 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 280
457 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 452
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 699
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 986
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4707
461 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2654
462 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1000
463 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13468
464 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 542
465 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 558
466 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1170
467 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2463
468 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 373
469 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 414
470 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 306
471 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 587
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1490
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 873
474 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 831
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1417
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 995
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 893
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3059
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 902
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1648
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1439
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1023
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1240
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 683
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1159
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 688
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1470
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1208
489 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 515
490 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4206
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5297
492 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5771
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4111
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4116
495 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 2539
496 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5021
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3330
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2071
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3691
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3097
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5222
502 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6295
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4816
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4760
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3487
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5228
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4682
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5001
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4934
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2264
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3860
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3023
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5946
514 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4753
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4082
516 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6212
517 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 3899
518 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9438
519 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2077
520 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17286
521 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5126
522 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5467
523 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6530
524 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5550
525 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6661
526 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3101
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5343
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5758
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3464
530 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5913
531 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3552
532 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3580
533 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 16986
534 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6891
535 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3446
536 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8182
537 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5077
538 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8855
539 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18315
540 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4191
541 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7648
542 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7012
543 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5955
544 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5796
545 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7366
546 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7610
547 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5215
548 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 6114
549 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2007-08 5618
550 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 4987
551 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5908
552 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6234
553 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5928
554 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3961
555 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5657
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17335
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22328
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10972
559 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5631
560 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9574
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11822
562 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12783
563 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18019
564 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17740
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17284
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15968
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11117
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13051
569 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6091
570 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7829
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13206
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15858
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12933
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9484
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9787
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15381
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11326
578 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7465
579 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5839
580 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18361
581 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17938
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17325
583 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4909
584 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6798
585 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6109
586 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4547
587 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6708
588 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15004
589 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17396
590 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14216
591 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13510
592 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13370
593 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16456
594 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18345
595 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7033
596 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5045
597 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3966
598 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4969
599 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7321
600 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6446
601 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5126
602 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4633
603 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11200
604 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11070
605 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13946
606 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10909
607 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8826
608 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13666
609 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13448
610 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9075