सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 956
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 460
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 129
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 212
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 131
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 122
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 39
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 151
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 30
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1083
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 17
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 503
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 158
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 363
15 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 2735
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 76
17 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 205
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 100
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 39
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 74
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 99
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 122
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 252
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 255
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 316
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 349
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 199
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 175
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 66
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 74
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 46
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 55
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 46
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 41
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 22
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 29
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 535
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 212
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 91
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 99
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 52
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 50
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 75
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 80
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 78
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 316
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 207
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 57
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 92
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 74
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 129
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 101
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 475
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 228
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 590
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 16
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 19
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 19
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 18
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 23
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 36
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 10
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 10
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 8
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 802
66 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9142
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 128
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 292
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 141
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 113
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 104
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 208
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 180
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 113
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 254
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 79
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 918
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2037
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 680
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 194
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 435
82 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 439
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 487
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 155
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 536
86 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1004
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 370
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 302
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 149
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 175
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 190
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 204
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 183
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 126
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 121
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 137
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 486
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 393
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 136
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 271
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 263
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 140
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 417
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 384
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 99
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 316
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 170
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 205
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 139
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 148
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 216
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 89
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 44
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 131
115 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 857
116 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 91
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 114
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 107
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 378
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 56
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 231
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 138
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1231
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 395
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 140
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 548
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 423
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 193
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 667
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 399
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 921
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 768
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 585
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 471
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 872
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 440
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 551
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 564
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 481
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 474
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 75
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 117
143 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18008
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 109
145 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 314
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 126
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 101
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 122
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 701
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 180
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 175
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 210
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 466
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 571
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 347
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 838
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 560
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 468
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 686
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 49
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 30
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 211
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 229
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 318
165 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2118
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 158
167 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 820
168 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 888
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 103
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 216
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 143
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 144
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 150
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 218
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 288
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 136
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 140
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 42
179 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1329
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 387
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 284
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 158
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 112
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 131
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 176
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 148
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 111
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 144
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 202
190 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1307
191 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 677
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 98
193 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 249
194 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 195
195 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 244
196 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 146
197 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1384
198 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 582
199 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 860
200 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 570
201 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 591
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 888
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 306
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 931
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 817
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 539
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 487
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 316
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 425
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 329
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 419
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 735
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 361
214 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 407
215 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 496
216 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 116
217 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 623
218 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 260
219 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 208
220 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1021
221 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 2986
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 930
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 371
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 414
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 383
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1059
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1779
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 970
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 153
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 356
231 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16138
232 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 353
233 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 346
234 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 380
235 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 322
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 163
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 151
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 230
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 75
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 227
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 173
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 300
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 181
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 218
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 193
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 268
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 290
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 322
249 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1437
250 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1144
251 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19365
252 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 559
253 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 233
254 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 198
255 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 677
256 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1065
257 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 385
258 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 252
259 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1132
260 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 429
261 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 755
262 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1527
263 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 489
264 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1295
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 825
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1004
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 700
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 488
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 730
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 846
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 428
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1024
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1289
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 710
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 319
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 519
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1654
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 457
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 993
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 300
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 656
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 557
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 313
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 590
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 399
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 896
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1280
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 760
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 380
290 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1316
291 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1045
292 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1704
293 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1106
294 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1816
295 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 841
296 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 696
297 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 687
298 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1395
299 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2253
300 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1393
301 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 346
302 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 199
303 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 790
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 512
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 837
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 693
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 124
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1660
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 628
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1149
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 834
312 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 539
313 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1485
314 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 665
315 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1186
316 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1042
317 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1204
318 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1579
319 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1374
320 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1462
321 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1214
322 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1784
323 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2132
324 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 927
325 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 827
326 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1291
327 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 200
328 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 142
329 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 243
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2890
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2574
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2312
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1372
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 943
335 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 532
336 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24048
337 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 533
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2512
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1838
340 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1497
341 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2035
342 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1540
343 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1974
344 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2672
345 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2098
346 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1276
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2073
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1075
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1280
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1158
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1593
352 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 964
353 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1229
354 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1837
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2380
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1753
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1481
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1145
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2411
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1486
361 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1114
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5084
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4296
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1948
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1714
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1118
367 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1618
368 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 883
369 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 176
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1569
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1627
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3115
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1897
374 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 318
375 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 499
376 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1052
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1183
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1076
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2646
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1561
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1052
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2552
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1735
384 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1861
385 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3203
386 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1081
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1748
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2055
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1080
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1206
391 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2026
392 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3884
393 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2078
394 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1289
395 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 554
396 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20576
397 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 358
398 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 872
399 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 776
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1700
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1137
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2361
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1203
404 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 684
405 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 653
406 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 344
407 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 860
408 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 441
409 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 889
410 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 499
411 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 836
412 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 498
413 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 835
414 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1729
415 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1183
416 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1316
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1281
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1954
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2508
420 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3148
421 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 2870
422 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 318
423 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 283
424 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 381
425 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 521
426 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 590
427 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 932
428 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1087
429 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1005
430 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1753
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2135
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1267
433 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1571
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2067
435 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 369
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1352
437 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1127
438 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1271
439 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 903
440 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 948
441 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1504
442 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1375
443 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 799
444 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1415
445 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 887
446 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1374
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1283
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1094
449 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 275
450 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 446
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 696
452 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 986
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4701
454 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2646
455 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 982
456 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13450
457 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 540
458 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 555
459 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1165
460 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2457
461 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 372
462 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 412
463 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 306
464 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 583
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1490
466 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 868
467 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 830
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1415
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 995
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 891
471 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3052
472 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 901
473 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1643
474 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1436
475 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1021
476 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1239
477 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 681
478 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1159
479 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 685
480 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1462
481 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1207
482 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 515
483 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4203
484 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5296
485 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5768
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4108
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4115
488 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 2525
489 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5012
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3325
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2068
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3687
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3096
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5221
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6292
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4815
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4754
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3484
499 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5228
500 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4682
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 4994
502 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4933
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2263
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3859
505 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3022
506 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5941
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4749
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4075
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6207
510 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 3890
511 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9438
512 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2074
513 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17274
514 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5118
515 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5466
516 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6529
517 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5550
518 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6655
519 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3096
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5343
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5756
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3461
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5912
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3551
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3576
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 16984
527 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6891
528 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3444
529 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8180
530 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5075
531 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8854
532 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18304
533 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4191
534 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7648
535 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7010
536 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5955
537 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5795
538 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7364
539 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7605
540 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5215
541 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 6091
542 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2007-08 5594
543 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 4980
544 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5906
545 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6234
546 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5927
547 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3960
548 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5657
549 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17328
550 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22320
551 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10969
552 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5627
553 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9571
554 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11818
555 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12782
556 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18013
557 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17728
558 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17277
559 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15963
560 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11114
561 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13047
562 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6083
563 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7818
564 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13196
565 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15856
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12931
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9480
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9778
569 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15379
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11315
571 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7463
572 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5836
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18351
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17937
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17321
576 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4909
577 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6797
578 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6108
579 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4546
580 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6707
581 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15003
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17389
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14213
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13501
585 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13369
586 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16448
587 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18312
588 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7032
589 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5037
590 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3964
591 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4966
592 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7320
593 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6446
594 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5125
595 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4630
596 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11190
597 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11065
598 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13942
599 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10905
600 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8817
601 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13660
602 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13441
603 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9047