सर्व प्रकाशने

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 2533
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 96
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 278
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 435
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 208
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 316
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 77
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 401
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 230
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 350
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 154
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 6
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 281
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 76
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 7
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 106
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 138
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 91
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 31
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 755
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1098
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 59
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 612
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 175
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 379
26 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 2995
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 94
28 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 587
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 485
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 138
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 468
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 107
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 133
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 324
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 322
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 459
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 521
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 261
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 243
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 270
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 264
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 216
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 223
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 161
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 175
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 157
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 118
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 579
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 218
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 98
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 104
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 55
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 155
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 181
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 208
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 201
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 361
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 258
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 62
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 183
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 204
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 240
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 109
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 534
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 286
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 650
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 119
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 173
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 135
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 138
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 85
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 85
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 68
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 78
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 129
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 167
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 78
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 219
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 167
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 856
81 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9300
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 12
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 314
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 154
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 124
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 123
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 252
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 243
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 131
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 324
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 90
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 931
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2131
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 716
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 203
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 471
97 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 475
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 512
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 179
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 568
101 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1046
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 388
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 325
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 163
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 195
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 208
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 222
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 205
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 142
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 143
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 160
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 489
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 398
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 137
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 287
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 286
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 142
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 446
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 419
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 100
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 347
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 186
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 229
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 152
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 162
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 239
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 134
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 60
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 133
130 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1493
131 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे आणि भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2015-16 484
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 116
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 109
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 409
135 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 64
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 278
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 184
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1261
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 436
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 164
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 142
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 16
143 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 554
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 424
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 196
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 668
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 399
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 941
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 786
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 605
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 471
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 891
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 461
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 577
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 586
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 506
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 494
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 76
159 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 120
160 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18155
161 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 111
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 317
163 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 127
164 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 102
165 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 123
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 718
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 185
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 181
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 221
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 516
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 644
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 409
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 938
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 624
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 495
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 709
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 67
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 46
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 223
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 247
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 341
182 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2198
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 175
184 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2013-14 & 2014-15 1035
185 महाराष्ट्रातील जिल्हांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2014-15 948
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 106
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 228
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 150
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 156
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 158
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 231
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 303
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 147
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 150
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 91
196 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1354
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 448
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 332
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 170
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 123
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 140
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 193
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 161
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 127
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 150
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 207
207 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1330
208 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 681
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 113
210 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 253
211 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 196
212 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 250
213 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 147
214 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1409
215 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 601
216 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 867
217 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 589
218 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 608
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 922
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 324
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 996
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 870
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 553
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 540
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 327
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 451
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 350
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 458
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 790
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 397
231 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 411
232 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 515
233 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 117
234 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 639
235 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 263
236 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 210
237 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1037
238 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3026
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1025
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 404
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 455
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 412
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1157
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1933
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1085
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 157
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 362
248 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16258
249 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 373
250 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 368
251 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 398
252 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 344
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 172
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 158
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 238
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 80
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 234
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 179
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 312
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 183
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 225
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 197
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 278
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 297
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 334
266 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2013-14 1463
267 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1168
268 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19461
269 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 891
270 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 235
271 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 198
272 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 678
273 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1082
274 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 386
275 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 255
276 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1149
277 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 431
278 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 769
279 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1543
280 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 492
281 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1309
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 858
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1058
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 717
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 497
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 745
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 885
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 439
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1064
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1307
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 737
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 327
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 540
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1724
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 469
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1014
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 309
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 666
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 564
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 327
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 610
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 412
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 943
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1324
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 771
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 395
307 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1334
308 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2012-13 1068
309 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1741
310 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1121
311 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1829
312 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 843
313 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 713
314 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 699
315 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1410
316 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2265
317 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1394
318 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 349
319 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 199
320 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 790
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 551
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 936
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 752
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 140
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1772
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 640
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1159
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 890
329 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2011-12 & 2012-13 573
330 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1498
331 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 671
332 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1198
333 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1052
334 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1213
335 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1588
336 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1388
337 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1473
338 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1222
339 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1792
340 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2145
341 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 941
342 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 836
343 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1302
344 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 200
345 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 142
346 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 244
347 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2907
348 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2594
349 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2334
350 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1375
351 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 951
352 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 536
353 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24139
354 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 536
355 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2533
356 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1849
357 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1519
358 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2051
359 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1547
360 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1984
361 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2691
362 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2113
363 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1287
364 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2093
365 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1081
366 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1292
367 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1167
368 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1597
369 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 971
370 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1241
371 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1854
372 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2392
373 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1773
374 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1499
375 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1155
376 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2433
377 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1507
378 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1123
379 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5100
380 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4306
381 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1954
382 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1723
383 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1133
384 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1647
385 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2011-12 906
386 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 226
387 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1578
388 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1634
389 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3136
390 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1916
391 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 322
392 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 502
393 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1062
394 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1195
395 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1085
396 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2661
397 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1580
398 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1065
399 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2573
400 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1758
401 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1873
402 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3215
403 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1092
404 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1759
405 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2066
406 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1086
407 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1218
408 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2044
409 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3893
410 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2106
411 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2010-11 1315
412 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 581
413 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20665
414 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 363
415 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 881
416 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 783
417 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1705
418 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1142
419 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2366
420 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1212
421 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 693
422 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 663
423 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 347
424 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 868
425 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 443
426 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 897
427 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 500
428 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 845
429 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 504
430 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 843
431 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1769
432 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1199
433 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1335
434 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1290
435 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1964
436 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2529
437 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3168
438 महाराष्ट्राची पायाभूत सुविधा सांख्यिकी मराठी 2009-10 & 2010-11 2904
439 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 322
440 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 288
441 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 382
442 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 524
443 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 594
444 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 941
445 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1101
446 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1016
447 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1770
448 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2150
449 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1288
450 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2009-10 1586
451 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2078
452 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 375
453 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1364
454 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1134
455 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1281
456 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 911
457 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 967
458 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1513
459 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1379
460 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 808
461 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1425
462 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 899
463 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1382
464 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1298
465 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1103
466 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 284
467 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 456
468 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 706
469 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1000
470 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4718
471 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2671
472 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 1015
473 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13520
474 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 546
475 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 558
476 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1175
477 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2473
478 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 374
479 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 415
480 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 306
481 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 590
482 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1501
483 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 881
484 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 836
485 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1430
486 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1001
487 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 900
488 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3072
489 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 904
490 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1652
491 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1446
492 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1028
493 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1245
494 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 685
495 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1162
496 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 696
497 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1480
498 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1211
499 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 518
500 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4206
501 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5308
502 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5774
503 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4123
504 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4120
505 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2008-09 2556
506 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5032
507 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3348
508 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2079
509 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3704
510 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3109
511 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5227
512 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6304
513 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4826
514 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4767
515 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3490
516 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5234
517 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4690
518 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5013
519 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4940
520 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2272
521 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3862
522 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3035
523 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5960
524 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4763
525 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4097
526 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6215
527 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 3910
528 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9439
529 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2079
530 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17331
531 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5126
532 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5468
533 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6534
534 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5556
535 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6669
536 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3110
537 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5352
538 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5762
539 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3472
540 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5921
541 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3560
542 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3588
543 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 16995
544 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6895
545 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3448
546 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8190
547 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5081
548 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8859
549 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18364
550 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4192
551 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7649
552 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7012
553 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5956
554 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5796
555 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7366
556 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7618
557 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5215
558 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 6145
559 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे व भारतातील राज्यांचे निवडक निर्देशक मराठी 2007-08 5645
560 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 4997
561 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5910
562 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6235
563 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5929
564 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3961
565 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5659
566 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17355
567 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22339
568 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10977
569 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5656
570 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9601
571 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11831
572 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12797
573 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18033
574 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17747
575 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17297
576 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15977
577 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11119
578 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13059
579 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6100
580 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7843
581 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13222
582 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15866
583 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12940
584 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9489
585 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9804
586 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15386
587 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11342
588 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7474
589 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5847
590 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18374
591 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17946
592 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17336
593 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4912
594 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6799
595 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6114
596 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4548
597 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6711
598 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15013
599 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17409
600 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14222
601 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13522
602 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13384
603 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16474
604 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18434
605 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7034
606 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5058
607 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3970
608 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4973
609 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7333
610 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6450
611 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5128
612 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4637
613 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11218
614 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11086
615 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13955
616 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10911
617 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8838
618 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13677
619 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13462
620 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9104