जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 218
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 80
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 214
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 368
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 409
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 135
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 145
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 113
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 124
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 95
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 104
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 79
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 70
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 89
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 127
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 134
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 118
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 130
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 127
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 169
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 53
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 80
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 64
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 56
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 10
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 14
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 15
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 47
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 70
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 75
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 39
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 104
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 87
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 300
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 133
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 120
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 112
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 220
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 229
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 122
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 299
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 85
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 497
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 163
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 376
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 309
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 156
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 183
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 194
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 212
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 196
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 129
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 131
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 154
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 279
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 270
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 176
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 212
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 143
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 152
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 224
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 112
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 50
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 160
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 147
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 147
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 710
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 193
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 177
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 214
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 487
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 596
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 369
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 889
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 594
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 63
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 41
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 213
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 236
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 324
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 159
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 103
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 219
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 145
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 148
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 152
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 225
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 295
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 141
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 142
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 59
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 412
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 312
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 162
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 115
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 134
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 181
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 151
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 114
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 147
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 202
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 182
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 901
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 308
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 953
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 846
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 540
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 504
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 319
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 437
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 337
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 442
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 756
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 375
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 969
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 381
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 431
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 392
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1095
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1849
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 997
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 154
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 357
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 166
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 151
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 232
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 78
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 229
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 173
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 304
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 181
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 218
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 194
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 273
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 294
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 324
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 108
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1715
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 124
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1151
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 855
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 833
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1027
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 707
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 489
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 733
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 865
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 431
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1043
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1295
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 713
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 322
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 529
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1685
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 461
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 995
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 301
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 659
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 559
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 316
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 602
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 402
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 915
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1288
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 766
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 380
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 524
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 874
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 719
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 631
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1949
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1718
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1119
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2893
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2576
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2318
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1373
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 943
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2519
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1841
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1506
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2041
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1541
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1978
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2104
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1279
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2078
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1076
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1287
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1162
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1594
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 964
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1231
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1845
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2383
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1761
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1490
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1148
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2417
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1492
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1117
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5087
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4296
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1186
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1898
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2648
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1565
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1057
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2557
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1744
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1862
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3206
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1083
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1751
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2059
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1081
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1211
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2030
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3887
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1700
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1137
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2362
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1205
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1748
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1184
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1320
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1284
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1956
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2512
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1758
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2139
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1274
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1569
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1631
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3120
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1079
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1352
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2070
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1274
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 905
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 953
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1507
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1375
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 801
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1416
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 891
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1377
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1287
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1094
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 699
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 986
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4707
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1490
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 873
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1417
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 995
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 893
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3059
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 902
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1648
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1439
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1023
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1240
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 683
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1159
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 688
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1470
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1208
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1127
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4753
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4082
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6212
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5343
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5758
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3464
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5913
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3552
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3580
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 16986
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6891
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3446
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8182
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5297
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4111
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4116
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3330
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2071
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3691
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3097
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5222
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6295
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4816
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4760
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3487
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5228
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4682
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5001
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4934
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2264
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3860
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3023
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5946
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13206
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11117
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15968
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17284
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17740
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18019
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13051
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15858
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12933
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9484
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9787
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15381
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11326
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18361
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17938
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17325
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15004
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17396
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14216
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13510
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13370
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16456
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17335
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22328
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10972
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9574
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11822
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12783
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13448
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11200
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13666
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13946
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10909
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11070