जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 808
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 208
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 560
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 530
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 594
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 380
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 378
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 334
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 342
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 218
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 236
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 237
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 176
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 210
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 244
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 298
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 272
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 229
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 264
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 290
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 173
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 272
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 194
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 217
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 173
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 178
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 144
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 114
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 190
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 265
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 117
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 349
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 221
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 172
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 334
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 40
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 134
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 138
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 273
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 269
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 145
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 380
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 106
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 532
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 197
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 409
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 336
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 180
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 209
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 217
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 238
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 220
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 152
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 160
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 174
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 294
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 295
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 199
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 257
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 166
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 174
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 255
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 144
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 77
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 206
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 188
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 150
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 24
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 164
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 725
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 202
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 187
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 230
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 554
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 678
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 460
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1022
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 690
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 73
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 54
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 234
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 259
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 348
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 185
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 111
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 237
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 158
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 165
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 168
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 242
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 313
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 157
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 159
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 111
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 477
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 356
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 182
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 134
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 147
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 218
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 172
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 141
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 157
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 213
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 191
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 940
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 333
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1053
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 918
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 559
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 573
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 336
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 474
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 362
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 477
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 837
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 423
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1091
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 448
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 485
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 435
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1223
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 2034
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1142
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 162
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 372
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 181
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 172
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 245
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 83
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 238
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 181
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 324
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 185
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 230
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 202
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 285
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 305
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 354
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 118
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1849
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 159
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1176
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 915
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 878
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1103
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 725
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 504
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 752
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 925
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 450
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1089
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1326
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 754
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 341
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 569
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1789
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 480
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1035
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 319
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 677
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 574
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 339
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 621
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 421
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 979
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1340
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 776
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 401
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 574
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 979
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 800
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 656
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1962
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1729
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1139
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2913
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2608
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2342
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1381
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 955
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2561
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1863
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1533
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2058
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1555
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1991
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2127
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1296
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2108
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1086
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1299
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1179
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1603
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 975
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1246
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1866
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2400
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1795
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1507
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1159
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2448
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1517
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1131
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5111
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4308
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1200
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1929
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2671
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1601
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1070
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2589
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1763
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1874
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3229
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1096
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1764
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2075
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1090
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1227
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2057
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3905
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1709
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1146
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2373
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1216
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1773
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1205
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1339
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1297
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1979
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2548
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1778
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2164
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1305
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1587
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1636
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3148
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1090
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1372
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2080
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1288
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 919
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 991
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1525
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1381
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 813
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1431
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 904
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1386
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1302
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1105
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 710
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1002
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4734
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1510
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 890
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1444
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1003
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 907
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3076
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 907
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1662
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1452
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1032
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1249
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 689
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1164
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 702
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1489
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1226
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1140
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4772
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4118
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6238
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5358
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5770
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3479
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5933
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3563
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3597
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 17002
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6907
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3452
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8201
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5317
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4130
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4126
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3371
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2082
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3713
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3113
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5233
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6308
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4837
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4775
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3499
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5236
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4700
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5032
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4941
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2275
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3864
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3040
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5973
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13232
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11121
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15986
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17336
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17783
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18048
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13077
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15872
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12944
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9494
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9811
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15399
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11351
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18392
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17962
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17344
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15022
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17420
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14229
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13537
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13394
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16491
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17382
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22355
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10984
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9612
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11837
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12803
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13469
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11233
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13691
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13958
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10914
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11099