जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 926
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2017 241
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 586
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 549
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 635
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 426
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 428
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 358
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 390
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 245
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 261
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 254
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 193
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 228
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 267
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 315
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 298
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 242
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 283
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 307
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 189
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 289
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 218
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 229
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2017 218
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2017 202
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2017 169
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 122
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 212
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 295
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 129
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 381
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 230
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 182
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 336
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2016 46
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 136
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 144
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 286
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 272
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 149
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 386
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 108
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 537
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 203
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 413
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 342
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 183
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 212
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 220
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 241
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 225
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 155
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 163
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 180
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 296
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 301
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 203
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 259
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 168
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 179
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 261
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 147
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 84
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 217
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 195
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 151
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2016 27
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 166
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 726
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 203
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 190
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 231
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 572
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 700
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 472
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 1045
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 702
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 75
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 55
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 236
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 263
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 357
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 189
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 112
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 238
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 159
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 167
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 171
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 245
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 319
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 159
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 163
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 120
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 487
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 368
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 183
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 135
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 148
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 219
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 173
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 144
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 159
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 216
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 192
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 952
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 337
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 1073
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 932
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 562
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 591
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 341
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 497
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 364
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 480
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 858
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 432
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 1122
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 461
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 493
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 440
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1250
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 2113
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 1169
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 164
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 374
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 183
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 175
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 248
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 87
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 240
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 182
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 329
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 186
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 231
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 203
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 287
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 306
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 355
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 119
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1885
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 166
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1179
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 927
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 891
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1115
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 728
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 508
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 758
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 946
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 455
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1101
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1334
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 760
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 345
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 574
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1801
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 484
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 1046
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 321
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 680
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 577
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 343
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 623
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 428
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 990
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1348
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 780
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 404
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 584
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 1008
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 825
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 665
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1964
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1733
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1142
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2918
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2609
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2349
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1383
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 957
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2565
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1872
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1544
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2061
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1559
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1997
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2132
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1300
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2113
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1088
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1302
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1181
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1607
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 978
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1253
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1877
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2407
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1797
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1509
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1165
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2456
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1521
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1137
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5118
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4311
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1203
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1934
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2676
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1603
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1075
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2598
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1765
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1878
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3232
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1098
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1767
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2078
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1094
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1230
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2062
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3908
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1714
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1149
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2376
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1220
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1780
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1208
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1343
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1307
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1986
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2551
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1786
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2172
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1319
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1589
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1640
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3160
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1095
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1377
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2085
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1294
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 928
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 994
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1531
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1384
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 817
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1438
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 909
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1388
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1306
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1108
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 715
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 1004
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4736
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1516
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 895
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1447
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 1007
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 909
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3088
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 911
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1665
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1454
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1034
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1250
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 693
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1169
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 706
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1498
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1229
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1142
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4774
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4122
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6240
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5360
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5778
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3483
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5941
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3568
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3603
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 17009
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6909
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3457
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8205
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5321
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4134
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4128
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3378
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2087
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3721
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3120
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5236
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6311
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4847
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4781
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3501
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5239
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4705
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 5035
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4948
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2278
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3867
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3045
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5979
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13236
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11126
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15991
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17339
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17787
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18055
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13081
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15877
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12945
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9497
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9817
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15402
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11355
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18398
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17967
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17349
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15024
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17423
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14231
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13545
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13399
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16501
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17388
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22361
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10988
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9630
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11844
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12808
334 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13473
335 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11241
336 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13693
337 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13962
338 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10918
339 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11111