जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन

Sr.No. Publication Name Document Language Period File Type No. of views
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2017 144
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2017 80
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2016 200
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2016 72
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2016 57
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2016 62
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2016 122
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2016 82
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2016 64
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2016 111
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2016 37
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2016 427
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2016 115
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2016 272
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा English 2016 242
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2016 135
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2016 143
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2016 157
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2016 152
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2016 105
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2016 76
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2016 80
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2016 94
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2016 245
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2016 249
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2016 132
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2016 162
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2016 98
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2016 116
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2016 179
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2016 8
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2016 7
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2016 58
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2016 74
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2016 69
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2015 692
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2015 179
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2015 164
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2015 200
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2015 424
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2015 500
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2015 314
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2015 749
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2015 503
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर English 2015 23
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर English 2015 18
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2015 194
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2015 215
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2015 298
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2015 144
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2015 99
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2015 201
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा English 2015 138
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2015 133
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2015 138
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2015 196
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2015 264
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2015 129
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2015 133
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर English 2015 15
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2015 332
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2015 256
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2015 147
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2015 102
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2015 126
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2015 168
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2015 140
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2015 101
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2015 131
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2015 187
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2015 173
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2014 859
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर English 2014 94
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2014 864
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2014 732
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2014 526
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2014 455
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2014 305
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2014 403
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2014 323
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2014 399
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2014 696
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2014 323
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2014 838
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2014 338
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली English 2014 375
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2014 336
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2014 985
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2014 1643
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2014 894
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2014 153
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2014 352
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद English 2014 159
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2014 148
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2014 226
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर English 2014 69
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2014 225
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2014 168
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2014 293
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2014 178
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2014 210
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2014 190
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक English 2014 260
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड English 2014 285
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2014 319
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2014 300
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2013 785
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2013 793
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2013 691
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2013 479
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2013 711
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2013 800
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2013 417
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2013 986
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2013 1276
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2013 695
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2013 317
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2013 490
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2013 1596
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली English 2013 447
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2013 975
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2013 288
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2013 651
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2013 551
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2013 298
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2013 576
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2013 393
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद English 2013 836
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2013 1254
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2013 745
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2013 376
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2013 474
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2013 779
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2013 652
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2013 108
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक English 2013 1602
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2013 618
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2013 1129
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2013 960
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2012 2882
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2012 1115
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2012 2302
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2012 1369
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2012 940
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2012 2501
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2012 1826
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2012 1486
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2012 2026
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2012 1532
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2012 1955
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2012 2087
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2012 1269
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2012 2059
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2012 1066
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2012 1276
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् English 2012 1154
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2012 1585
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2012 948
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2012 1221
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2012 1829
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2012 2365
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् English 2012 1741
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् English 2012 1469
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2012 1139
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2012 2396
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2012 1464
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2012 1107
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2012 5067
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2012 4284
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2012 1932
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2012 1705
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2012 2565
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2011 1686
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2011 1132
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2011 2359
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2011 1195
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2011 1717
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2011 1182
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2011 1299
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2011 1276
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2011 1948
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2011 2496
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2011 1745
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2011 2126
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2011 1257
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2011 1550
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2011 1619
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2011 3099
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2011 1884
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2011 1173
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2011 1066
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2011 2630
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2011 1552
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2011 1049
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2011 2539
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2011 1731
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2011 1856
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2011 3199
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2011 1079
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2011 1740
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2011 2038
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2011 1076
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2011 1200
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2011 2008
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2011 3874
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2010 1478
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2010 4693
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2010 1403
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2010 988
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2010 890
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2010 3038
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2010 898
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2010 1627
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2010 1433
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2010 1013
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2010 1233
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2010 679
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2010 1146
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2010 682
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2010 1452
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2010 1195
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2010 2057
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2010 1338
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2010 1125
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2010 1262
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2010 898
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2010 933
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2010 1500
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2010 1371
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2010 793
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2010 1413
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2010 875
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2010 1371
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2010 1280
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2010 1089
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2010 694
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2010 981
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2010 855
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2009 4745
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2009 4066
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2009 6191
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2009 5341
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2009 5752
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2009 3454
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2009 5904
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2009 3547
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2009 3563
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2009 16978
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2009 6881
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2009 3442
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2009 8177
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2009 5279
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2009 4105
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2009 4108
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2009 3314
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2009 2055
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2009 3679
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2009 3085
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2009 5216
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2009 6289
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2009 4805
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2009 4744
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2009 3480
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2009 5225
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2009 4667
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2009 4982
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2009 4930
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2009 2263
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2009 3856
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2009 3012
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2009 5920
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2006-07 13181
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2006-07 11113
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2006-07 15953
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2006-07 17264
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2006-07 17716
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2006-07 18001
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2006-07 13037
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2006-07 15851
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2006-07 12921
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2006-07 9474
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2006-07 9770
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2006-07 15374
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2006-07 11305
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2006-07 18334
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2006-07 17930
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2006-07 17306
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2006-07 14978
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2006-07 17383
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2006-07 14210
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2006-07 13476
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2006-07 13359
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2006-07 16428
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2006-07 17318
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2006-07 22313
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2006-07 10940
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2006-07 9544
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2006-07 11812
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2006-07 12777
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2005-06 13433
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2005-06 11165
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2005-06 13659
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2005-06 13938
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2005-06 10898
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2005-06 11056