जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2017 100
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2017 17
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2017 74
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2017 316
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2017 349
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2017 66
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2017 74
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2017 46
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2017 55
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2017 46
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2017 41
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2017 22
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2017 29
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2017 50
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2017 75
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2017 80
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2017 78
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2017 92
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2017 74
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2017 129
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2017 16
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2017 19
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2017 19
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2017 18
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2017 23
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2017 36
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2017 10
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2017 10
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2017 8
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2017 39
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2016 292
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2016 128
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2016 113
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2016 104
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2016 208
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2016 180
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2016 113
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2016 254
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2016 79
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2016 487
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2016 155
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2016 370
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2016 302
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2016 149
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2016 175
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2016 190
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2016 204
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2016 183
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2016 126
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2016 121
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2016 137
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2016 271
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2016 263
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2016 170
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2016 205
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2016 139
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2016 148
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2016 216
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2016 89
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2016 44
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2016 138
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2016 140
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2016 141
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2015 701
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2015 193
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2015 175
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2015 210
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2015 466
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2015 571
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2015 347
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2015 838
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2015 560
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई शहर मराठी 2015 49
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2015 30
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2015 211
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2015 229
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2015 318
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2015 158
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2015 103
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2015 216
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा मराठी 2015 143
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2015 144
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2015 150
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2015 218
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2015 288
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2015 136
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2015 140
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पालघर मराठी 2015 42
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2015 387
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2015 284
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2015 158
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2015 112
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2015 131
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2015 176
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2015 148
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2015 111
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2015 144
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2015 202
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2015 180
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2014 888
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2014 306
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2014 931
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2014 817
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2014 539
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2014 487
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2014 316
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2014 425
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2014 329
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2014 419
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2014 735
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2014 361
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2014 930
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2014 371
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली मराठी 2014 414
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2014 383
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2014 1059
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2014 1779
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2014 970
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2014 153
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2014 356
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद मराठी 2014 163
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2014 151
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2014 230
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर मराठी 2014 75
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2014 227
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2014 173
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2014 300
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2014 181
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2014 218
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2014 193
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक मराठी 2014 268
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड मराठी 2014 290
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2014 322
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर मराठी 2014 98
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक मराठी 2013 1660
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर मराठी 2013 124
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली मराठी 2013 1149
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ मराठी 2013 834
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा मराठी 2013 825
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर मराठी 2013 1004
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2013 700
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी मराठी 2013 488
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे मराठी 2013 730
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड मराठी 2013 846
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली मराठी 2013 428
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना मराठी 2013 1024
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड मराठी 2013 1289
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर मराठी 2013 710
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा मराठी 2013 319
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम मराठी 2013 519
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती मराठी 2013 1654
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली मराठी 2013 457
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर मराठी 2013 993
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा मराठी 2013 300
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर मराठी 2013 656
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे मराठी 2013 557
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया मराठी 2013 313
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर मराठी 2013 590
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार मराठी 2013 399
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद मराठी 2013 896
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे मराठी 2013 1280
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा मराठी 2013 760
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग मराठी 2013 380
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला मराठी 2013 512
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद मराठी 2013 837
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव मराठी 2013 693
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी मराठी 2013 628
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2012 1948
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2012 1714
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2012 1118
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2012 2890
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2012 2574
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2012 2312
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2012 1372
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2012 943
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2012 2512
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2012 1838
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2012 1497
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2012 2035
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2012 1540
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2012 1974
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2012 2098
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2012 1276
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2012 2073
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2012 1075
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2012 1280
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् मराठी 2012 1158
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2012 1593
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2012 964
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2012 1229
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2012 1837
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2012 2380
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् मराठी 2012 1753
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् मराठी 2012 1481
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2012 1145
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2012 2411
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2012 1486
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2012 1114
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2012 5084
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2012 4296
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2011 1183
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2011 1897
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2011 2646
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2011 1561
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2011 1052
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2011 2552
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2011 1735
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2011 1861
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2011 3203
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2011 1081
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2011 1748
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2011 2055
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2011 1080
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2011 1206
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2011 2026
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2011 3884
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2011 1700
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2011 1137
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2011 2361
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2011 1203
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2011 1729
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2011 1183
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2011 1316
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2011 1281
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2011 1954
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2011 2508
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2011 1753
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2011 2135
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2011 1267
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2011 1569
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2011 1627
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2011 3115
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2011 1076
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2010 1352
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2010 2067
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2010 1271
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2010 903
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2010 948
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2010 1504
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2010 1375
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2010 799
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2010 1415
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2010 887
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2010 1374
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2010 1283
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2010 1094
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार मराठी 2010 696
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2010 986
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2010 4701
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2010 1490
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2010 868
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2010 1415
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2010 995
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2010 891
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2010 3052
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2010 901
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2010 1643
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2010 1436
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2010 1021
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2010 1239
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2010 681
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2010 1159
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2010 685
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2010 1462
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2010 1207
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2010 1127
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2009 4749
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली मराठी 2009 4075
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2009 6207
270 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2009 5343
271 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2009 5756
272 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2009 3461
273 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2009 5912
274 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2009 3551
275 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2009 3576
276 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2009 16984
277 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2009 6891
278 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2009 3444
279 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2009 8180
280 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया मराठी 2009 5296
281 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2009 4108
282 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2009 4115
283 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर मराठी 2009 3325
284 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2009 2068
285 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2009 3687
286 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2009 3096
287 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2009 5221
288 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2009 6292
289 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2009 4815
290 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2009 4754
291 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2009 3484
292 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2009 5228
293 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2009 4682
294 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2009 4994
295 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2009 4933
296 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2009 2263
297 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2009 3859
298 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम मराठी 2009 3022
299 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2009 5941
300 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद मराठी 2006-07 13196
301 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2006-07 11114
302 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना मराठी 2006-07 15963
303 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर मराठी 2006-07 17277
304 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर मराठी 2006-07 17728
305 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड मराठी 2006-07 18013
306 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर मराठी 2006-07 13047
307 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी मराठी 2006-07 15856
308 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा मराठी 2006-07 12931
309 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग मराठी 2006-07 9480
310 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे मराठी 2006-07 9778
311 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा मराठी 2006-07 15379
312 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ मराठी 2006-07 11315
313 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड मराठी 2006-07 18351
314 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली मराठी 2006-07 17937
315 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर मराठी 2006-07 17321
316 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली मराठी 2006-07 15003
317 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड मराठी 2006-07 17389
318 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2006-07 14213
319 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद मराठी 2006-07 13501
320 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2006-07 13369
321 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर मराठी 2006-07 16448
322 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती मराठी 2006-07 17328
323 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी मराठी 2006-07 22320
324 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा मराठी 2006-07 10969
325 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे मराठी 2006-07 9571
326 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2006-07 11818
327 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2006-07 12782
328 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा मराठी 2005-06 13441
329 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक मराठी 2005-06 11190
330 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला मराठी 2005-06 13660
331 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार मराठी 2005-06 13942
332 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे मराठी 2005-06 10905
333 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव मराठी 2005-06 11065