जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन

Sr.No. Publication Name Document Language Period File Type No. of views
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2016 61
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2016 32
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2015 607
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2015 119
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2015 128
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2015 137
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2015 252
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2015 252
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2015 181
10 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2015 474
11 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2015 341
12 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2015 82
13 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2015 126
14 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2015 119
15 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2015 39
16 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2015 57
17 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2015 134
18 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलडाणा English 2015 85
19 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2015 67
20 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2015 79
21 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2015 110
22 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2015 107
23 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2015 98
24 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2015 59
25 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2015 189
26 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2015 173
27 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2015 102
28 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2015 66
29 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2015 84
30 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2015 124
31 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2015 106
32 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2015 72
33 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2015 76
34 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2015 113
35 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2015 130
36 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2014 761
37 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, मुंबई उपनगर English 2014 43
38 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2014 690
39 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2014 593
40 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2014 496
41 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2014 340
42 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2014 273
43 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2014 327
44 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2014 291
45 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2014 362
46 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2014 559
47 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2014 245
48 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2014 651
49 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2014 248
50 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली English 2014 270
51 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2014 262
52 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2014 747
53 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2014 1237
54 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2014 717
55 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2014 143
56 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2014 338
57 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद English 2014 141
58 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2014 128
59 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2014 207
60 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, मुंबई शहर English 2014 29
61 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2014 204
62 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2014 151
63 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2014 272
64 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2014 164
65 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2014 186
66 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2014 174
67 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नाशिक English 2014 243
68 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड English 2014 272
69 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2014 300
70 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2014 265
71 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बुलढाणा English 2013 654
72 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, यवतमाळ English 2013 669
73 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2013 657
74 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रत्नागिरी English 2013 461
75 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे English 2013 668
76 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड English 2013 709
77 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, हिंगोली English 2013 388
78 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना English 2013 876
79 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड English 2013 1227
80 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सोलापूर English 2013 657
81 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वर्धा English 2013 291
82 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, वाशिम English 2013 433
83 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती English 2013 1440
84 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली English 2013 421
85 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर English 2013 923
86 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा English 2013 266
87 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर English 2013 620
88 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे English 2013 524
89 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया English 2013 277
90 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर English 2013 543
91 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार English 2013 365
92 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद English 2013 733
93 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे English 2013 1192
94 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा English 2013 718
95 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सिंधुदुर्ग English 2013 349
96 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अकोला English 2013 388
97 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, औरंगाबाद English 2013 580
98 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव English 2013 509
99 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर English 2013 71
100 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक English 2013 1406
101 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी English 2013 578
102 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली English 2013 1087
103 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर English 2013 813
104 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2012 2842
105 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2012 2539
106 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2012 2283
107 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2012 1350
108 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2012 925
109 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2012 2452
110 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2012 1792
111 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2012 1461
112 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2012 2003
113 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2012 1513
114 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2012 1915
115 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2012 2050
116 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2012 1240
117 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2012 1999
118 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2012 1045
119 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2012 1240
120 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् English 2012 1136
121 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2012 1570
122 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2012 934
123 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2012 1200
124 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2012 1796
125 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2012 2333
126 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् English 2012 1692
127 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् English 2012 1448
128 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2012 1119
129 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2012 2355
130 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2012 1432
131 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2012 1084
132 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2012 5024
133 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2012 4266
134 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2012 1911
135 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2012 1679
136 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2012 1097
137 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2011 1954
138 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2011 3854
139 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2011 1671
140 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2011 1116
141 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2011 2346
142 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2011 1178
143 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2011 1704
144 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2011 1164
145 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2011 1271
146 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2011 1252
147 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2011 1917
148 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2011 2440
149 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2011 1707
150 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2011 2098
151 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2011 1225
152 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2011 1531
153 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2011 1598
154 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2011 3065
155 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2011 1856
156 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2011 1158
157 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2011 1034
158 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2011 2607
159 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2011 1506
160 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2011 1025
161 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2011 2508
162 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2011 1717
163 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2011 1842
164 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2011 3182
165 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2011 1045
166 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2011 1713
167 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2011 2010
168 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2011 1059
169 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2011 1162
170 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2010 1461
171 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2010 4652
172 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2010 1386
173 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2010 979
174 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2010 870
175 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2010 3001
176 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2010 880
177 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2010 1597
178 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2010 1415
179 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2010 991
180 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2010 1214
181 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2010 667
182 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2010 1130
183 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2010 653
184 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2010 1428
185 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2010 1176
186 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2010 2042
187 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2010 1318
188 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2010 1109
189 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2010 1225
190 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2010 877
191 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2010 899
192 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2010 1473
193 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2010 1355
194 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2010 769
195 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2010 1390
196 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2010 858
197 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2010 1347
198 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2010 1258
199 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2010 1077
200 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार English 2010 679
201 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2010 963
202 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2010 830
203 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2009 4726
204 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, हिंगोली English 2009 4031
205 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2009 6159
206 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2009 5322
207 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2009 5732
208 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2009 3429
209 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2009 5877
210 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2009 3531
211 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2009 3541
212 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2009 16954
213 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2009 6865
214 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2009 3430
215 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2009 8146
216 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया English 2009 5261
217 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2009 4077
218 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2009 4079
219 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर English 2009 3286
220 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2009 2050
221 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2009 3657
222 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2009 3059
223 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2009 5200
224 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2009 6279
225 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2009 4789
226 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2009 4719
227 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2009 3459
228 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2009 5214
229 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2009 4645
230 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2009 4949
231 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2009 4915
232 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2009 2248
233 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2009 3846
234 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वाशिम English 2009 2997
235 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2009 5869
236 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद English 2006-07 13148
237 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2006-07 11106
238 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना English 2006-07 15917
239 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर English 2006-07 17214
240 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर English 2006-07 17669
241 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड English 2006-07 17952
242 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर English 2006-07 13013
243 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रत्नागिरी English 2006-07 15831
244 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा English 2006-07 12896
245 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सिंधुदुर्ग English 2006-07 9450
246 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे English 2006-07 9742
247 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, वर्धा English 2006-07 15350
248 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, यवतमाळ English 2006-07 11269
249 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड English 2006-07 18297
250 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली English 2006-07 17905
251 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर English 2006-07 17268
252 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली English 2006-07 14949
253 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड English 2006-07 17351
254 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2006-07 14189
255 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, औरंगाबाद English 2006-07 13408
256 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2006-07 13313
257 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर English 2006-07 16397
258 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती English 2006-07 17252
259 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी English 2006-07 22265
260 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा English 2006-07 10911
261 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे English 2006-07 9493
262 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2006-07 11793
263 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2006-07 12756
264 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बुलढाणा English 2005-06 13388
265 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक English 2005-06 11133
266 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला English 2005-06 13604
267 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार English 2005-06 13905
268 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे English 2005-06 10880
269 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव English 2005-06 11008