निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 104
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 192
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 194
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 87
5 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 190
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 215
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 69
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 246
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 650
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 334
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 58
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 10
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 335
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 289
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 290
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 130
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 104
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 90
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 371
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 169
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 575
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 831
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1095
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 630
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 261
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 511
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 105
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 62
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 238
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 342
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 54
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 103
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 96
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 216
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 562
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 215
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 234
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 553
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 396
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 133
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2078
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 454
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 114
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 108
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 394
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 63
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 700
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 420
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1248
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 202
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 553
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 335
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 100
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 405
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 434
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 142
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 487
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 923
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 259
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 136
61 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 462
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 424
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1322
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 668
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 399
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 931
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 778
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 595
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 471
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 884
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 452
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 568
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 576
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 496
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 484
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 75
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 120
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 110
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 317
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 126
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 101
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 122
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 485
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 699
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 252
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 196
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 248
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 146
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 595
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 866
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 582
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 602
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 409
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 508
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 117
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 636
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 263
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 210
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1033
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 367
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 362
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 394
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 340
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 680
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1161
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1114
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1303
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 843
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 707
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 693
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1404
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2260
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1394
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 349
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 199
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 790
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1494
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 234
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 198
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 678
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1074
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 385
123 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 255
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1140
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 431
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 763
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1534
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 491
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1824
130 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 668
131 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 535
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1047
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1206
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1584
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1381
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1467
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1217
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1789
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2136
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 937
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 830
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1298
143 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 200
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 142
145 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 244
146 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 534
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1191
148 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 320
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1011
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1057
151 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 361
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 875
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 779
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 687
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 659
156 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 346
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 863
158 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 443
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 893
160 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 500
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 841
162 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 502
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 840
164 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 319
165 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 284
166 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 382
167 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 524
168 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 594
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 936
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1094
171 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 501
172 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 281
173 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 452
174 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 542
175 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 558
176 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1170
177 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 373
178 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 414
179 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 306
180 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 587
181 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 831
182 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 515
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 373
184 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5467
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2078
186 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5077
187 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5771
188 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9438
189 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6666
190 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5552
191 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6531
192 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5126
193 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4206
194 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8855
195 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5929
196 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3961
197 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6234
198 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5908
199 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5215
200 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7366
201 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4191
202 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7648
203 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7012
204 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5956
205 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5796
206 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5658
207 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5631
208 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4634
209 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5126
210 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6446
211 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7322
212 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4969
213 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3966
214 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7033
215 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6708
216 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4547
217 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6109
218 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6798
219 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4910
220 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5841
221 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7468
222 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5050