निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 415
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 81
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 126
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 52
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 167
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 161
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 113
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1124
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 273
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 629
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 263
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 460
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 114
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 524
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 276
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 491
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 204
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 111
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 391
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 322
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 70
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 236
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 287
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 107
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 54
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 247
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 210
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 26
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 187
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 310
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1119
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 688
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 655
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 186
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 387
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 102
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 116
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 142
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 361
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 353
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 303
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 287
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 607
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 227
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 105
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 108
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 66
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 380
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 289
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 75
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 116
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 562
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 305
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 886
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 560
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 461
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2170
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 739
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 205
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 490
61 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 494
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 592
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 497
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 401
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 143
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 146
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 469
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 431
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 102
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 362
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 136
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 119
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 111
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 430
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 65
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 304
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1282
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 940
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 425
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1343
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 669
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 401
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 953
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 795
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 618
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 472
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 903
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 472
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 591
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 598
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 520
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 502
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 78
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 123
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 115
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 320
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 129
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 105
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 127
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 502
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 723
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 257
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 198
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 255
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 149
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 611
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 868
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 596
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 615
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 412
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 525
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 119
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 648
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 265
115 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 212
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1046
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 379
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 374
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 406
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 350
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 683
122 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1179
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1126
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1315
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 845
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 722
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 707
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1419
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2270
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1395
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 350
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 201
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 794
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1505
135 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 239
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 200
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 679
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1093
139 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 388
140 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 257
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1157
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 435
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 776
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1554
145 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 495
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1833
147 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 676
148 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 544
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1066
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1221
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1597
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1398
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1479
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1230
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1795
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2153
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 949
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 844
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1313
160 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 206
161 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 146
162 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 251
163 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 546
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1216
165 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 333
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1033
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1075
168 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 373
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 892
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 792
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 708
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 676
173 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 353
174 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 878
175 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 449
176 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 907
177 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 508
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 851
179 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 510
180 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 854
181 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 330
182 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 295
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 392
184 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 531
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 600
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 953
187 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1120
188 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 507
189 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 290
190 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 464
191 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 560
192 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 562
193 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1180
194 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 385
195 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 420
196 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 315
197 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 596
198 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 841
199 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 527
200 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 384
201 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5487
202 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2091
203 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5096
204 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5777
205 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9445
206 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6682
207 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5568
208 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6544
209 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5139
210 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4219
211 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8869
212 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5935
213 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3969
214 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6245
215 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5925
216 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5221
217 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7389
218 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4198
219 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7653
220 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7016
221 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5963
222 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5804
223 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5674
224 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5670
225 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4645
226 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5133
227 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6455
228 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7348
229 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4981
230 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3977
231 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7037
232 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6720
233 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4555
234 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6121
235 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6803
236 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4921
237 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5860
238 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7486
239 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5084