निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 977
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 228
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 550
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 249
5 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 398
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 107
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 482
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 253
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 435
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 192
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 91
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 351
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 246
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 56
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 190
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 228
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 102
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 47
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 165
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 104
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 298
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1112
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 676
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 637
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 182
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 384
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 100
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 114
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 139
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 346
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 335
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 285
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 263
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 594
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 224
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 103
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 107
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 62
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 369
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 275
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 67
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 115
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 549
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 295
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 875
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 558
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 447
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2153
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 729
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 204
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 480
52 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 484
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 582
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 492
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 400
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 139
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 144
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 455
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 423
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 101
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 353
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 133
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 117
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 109
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 420
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 64
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 288
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1270
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 935
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 424
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 714
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 668
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 400
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 945
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 790
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 609
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 471
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 894
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 466
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 582
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 591
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 511
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 498
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 76
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 122
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 113
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 318
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 127
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 103
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 124
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 498
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1336
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 681
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1173
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 255
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 197
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 254
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 148
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 608
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 867
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 592
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 611
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 411
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 520
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 118
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 645
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 264
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 210
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1042
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 375
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 370
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 402
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 347
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1123
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1313
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 844
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 719
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 702
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1414
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2266
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1394
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 349
123 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 199
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 791
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1502
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 237
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 199
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 678
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1090
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 387
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 256
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1153
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 432
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 773
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1549
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 492
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1831
138 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 673
139 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 539
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1055
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1217
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1592
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1392
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1475
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1224
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1793
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2146
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 943
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 838
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1306
151 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 202
152 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 142
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 245
154 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 537
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1204
156 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 327
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1023
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1065
159 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 365
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 885
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 787
162 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 698
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 667
164 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 349
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 873
166 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 445
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 902
168 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 501
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 847
170 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 506
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 846
172 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 326
173 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 288
174 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 385
175 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 527
176 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 596
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 945
178 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1106
179 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 502
180 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 554
181 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 559
182 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1177
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 377
184 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 416
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 309
186 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 593
187 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 837
188 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 521
189 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 381
190 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 287
191 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 459
192 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5479
193 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2085
194 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5091
195 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5776
196 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9442
197 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6674
198 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5562
199 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6539
200 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5132
201 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4213
202 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8865
203 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5933
204 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3965
205 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6242
206 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5920
207 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5219
208 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7382
209 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4195
210 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7652
211 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7015
212 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5961
213 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5800
214 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5665
215 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5668
216 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4642
217 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5131
218 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6454
219 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7340
220 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4976
221 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3974
222 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7036
223 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6716
224 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4552
225 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6119
226 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6800
227 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4917
228 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5853
229 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7478
230 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5069