निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 92
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2019 78
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 188
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2019 193
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2019 74
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2019 286
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 639
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी Jan-2019 236
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 152
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 144
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 244
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 273
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 122
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 348
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 77
16 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 55
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 262
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 308
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 287
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 212
21 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 522
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 107
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 420
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 270
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 555
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 486
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 122
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 655
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 315
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 282
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 230
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 31
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1162
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 304
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 76
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 320
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 103
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 306
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 67
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 370
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 376
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 116
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 143
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 187
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 672
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 702
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 317
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 391
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 109
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 106
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 897
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 229
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 577
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 117
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1121
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 620
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 470
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 389
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 65
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 312
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 143
62 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 502
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 368
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 206
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 498
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 436
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 136
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 476
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 146
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 560
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 104
72 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 598
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 438
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 113
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 119
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 748
77 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 401
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2189
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 942
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1292
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 499
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 506
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 728
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 127
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 105
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 525
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 504
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 78
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 124
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 321
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 116
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 129
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 599
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 603
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 479
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 625
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 910
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 801
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 401
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 962
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 669
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 472
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1354
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 426
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1052
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 655
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 212
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 266
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 619
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 602
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 150
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 120
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 530
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 259
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 617
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 199
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 260
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 384
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 380
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 411
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 357
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 685
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1186
124 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 416
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 868
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1427
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 710
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 724
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 794
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 202
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 350
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2273
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1395
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 845
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1834
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1128
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 495
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1556
139 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 435
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1161
141 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 257
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 388
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1098
144 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 683
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 781
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 201
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 239
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1509
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1320
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1318
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 847
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 952
153 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 252
154 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 146
155 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 208
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2156
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1797
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1233
159 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1480
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1400
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1601
162 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1225
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1070
164 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 677
165 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1223
166 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 545
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1038
168 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1128
169 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 549
170 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 958
171 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 602
172 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 508
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1078
174 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 531
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 856
176 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 510
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 852
178 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 508
179 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 910
180 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 449
181 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 884
182 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 353
183 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 712
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 678
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 334
186 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 895
187 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 794
188 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 374
189 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 393
190 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 295
191 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 330
192 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 848
193 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 609
194 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 399
195 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 481
196 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 299
197 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 315
198 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 425
199 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 385
200 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 531
201 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1182
202 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 566
203 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 563
204 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2091
205 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4220
206 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9446
207 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5778
208 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6682
209 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5096
210 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5570
211 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5491
212 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5144
213 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6545
214 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7399
215 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5223
216 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7017
217 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5807
218 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5676
219 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4198
220 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5963
221 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5927
222 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7654
223 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6249
224 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8872
225 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5673
226 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3969
227 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6722
228 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4555
229 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6121
230 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6805
231 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4921
232 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5862
233 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7487
234 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5936
235 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5088
236 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7037
237 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5133
238 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3978
239 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4645
240 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4981
241 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7348
242 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6455