निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 181
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 387
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 138
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 281
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 67
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 373
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 258
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 65
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 89
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 84
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 225
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 42
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 17
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 695
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 270
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 319
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 236
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 251
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 312
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 315
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 133
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 107
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 94
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 378
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 175
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 604
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 849
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1098
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 644
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 277
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 528
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 107
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 62
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 253
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 355
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 54
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 104
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 98
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 217
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 574
41 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 470
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 142
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 116
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 109
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 403
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 64
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 273
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 467
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 203
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 563
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1256
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 133
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 397
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 136
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 554
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 928
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2110
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 710
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 430
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 343
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 100
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 415
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 441
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 488
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 424
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1329
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 668
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 399
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 936
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 783
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 602
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 471
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 888
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 458
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 573
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 582
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 502
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 490
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 75
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 120
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 111
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 317
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 127
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 102
85 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 122
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 492
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 705
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 252
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 196
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 250
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 147
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 599
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 867
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 586
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 605
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 410
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 513
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 117
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 638
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 263
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 210
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1035
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 370
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 365
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 396
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 342
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 681
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1165
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1117
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1305
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 843
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 710
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 696
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1407
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2262
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1394
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 349
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 199
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 790
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1496
121 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 234
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 198
123 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 678
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1079
125 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 385
126 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 255
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1145
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 431
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 765
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1539
131 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 492
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1826
133 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 671
134 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 536
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1049
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1209
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1587
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1385
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1471
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1219
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1791
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2142
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 940
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 833
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1301
146 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 200
147 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 142
148 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 244
149 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 536
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1196
151 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 322
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1014
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1062
154 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 363
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 879
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 782
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 692
158 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 663
159 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 347
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 868
161 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 443
162 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 897
163 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 500
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 844
165 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 504
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 843
167 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 322
168 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 288
169 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 382
170 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 524
171 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 594
172 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 941
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1100
174 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 501
175 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 284
176 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 456
177 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 546
178 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 558
179 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1175
180 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 375
181 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 415
182 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 306
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 589
184 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 832
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 516
186 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 374
187 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5467
188 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2079
189 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5080
190 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5772
191 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9439
192 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6666
193 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5556
194 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6531
195 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5126
196 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4206
197 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8857
198 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5929
199 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3961
200 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6234
201 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5908
202 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5215
203 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7366
204 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4192
205 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7648
206 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7012
207 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5956
208 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5796
209 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5659
210 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5634
211 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4635
212 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5127
213 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6449
214 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7325
215 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4970
216 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3968
217 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7034
218 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6709
219 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4548
220 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6109
221 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6798
222 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4911
223 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5845
224 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7472
225 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5056