निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

Sr.No. Publication Name Document Language Period File Type No. of views
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2017 875
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2017 355
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2017 315
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2017 110
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2017 328
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक English August-2017 63
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2017 91
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2017 93
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sept-2017 104
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2017 433
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2017 192
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2017 86
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2017 88
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2017 24
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English June-2017 227
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2017 54
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2017 89
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2017 390
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English April-2017 150
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English March-2017 718
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2016 538
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2016 343
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2016 1944
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2016 638
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2016 183
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2016 399
27 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन English Oct-2016 390
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2016 502
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2016 477
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2016 384
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2016 129
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2016 135
33 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2016 385
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2016 349
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2016 90
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2016 286
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2016 122
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2016 110
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2016 101
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2016 354
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2016 45
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2016 190
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2016 1192
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2016 899
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2015 416
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2015 665
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2015 664
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2015 397
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2015 908
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2015 753
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2015 572
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2015 467
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2015 861
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2015 431
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2015 535
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2015 552
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2015 464
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2015 458
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2015 71
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2015 115
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2015 107
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2015 312
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2015 124
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2015 98
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2015 119
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2015 449
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2015 1288
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक English March-2014 674
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2014 310
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2014 248
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2014 193
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2014 241
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2014 144
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2014 571
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2014 857
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2014 558
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2014 577
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2014 405
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2014 483
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2014 114
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2014 610
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2014 259
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2014 207
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2014 1008
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2014 341
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2014 333
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2014 368
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2014 1128
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2013 1471
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2013 222
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2013 187
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2013 672
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2013 1054
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2013 383
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2013 249
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2013 1113
97 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2013 423
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2013 744
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2013 1516
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2013 484
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2013 1288
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2013 1099
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2013 1808
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2013 838
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2013 687
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2013 679
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2013 1383
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2013 2242
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2013 1388
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2013 344
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2013 196
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2013 782
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2012 138
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2012 823
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2012 1282
116 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-1012 520
117 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2012 524
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2012 232
119 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2012 656
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2012 1173
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2012 1033
122 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2012 1196
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2012 1566
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2012 1365
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2012 1452
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2012 1209
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2012 1779
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2012 2128
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2012 922
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2012 198
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2011 767
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2011 863
133 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Apr-2011 351
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2011 675
135 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2011 495
136 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2011 315
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2011 994
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2011 1068
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2011 922
140 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2011 586
141 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2011 511
142 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2011 378
143 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-2011 276
144 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2011 313
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2011 826
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2011 1045
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2011 646
148 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jun-2011 336
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2011 850
150 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jul-2011 439
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2011 879
152 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2011 496
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2011 830
154 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2011 496
155 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2010 444
156 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2010 270
157 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English February-2010 550
158 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2010 827
159 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2010 367
160 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English March-2010 1163
161 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English January-2010 533
162 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2010 572
163 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2010 306
164 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2010 411
165 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2010 370
166 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English April-2010 511
167 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ English March-2009 5463
168 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English December-2009 2071
169 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2009 5065
170 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English September-2009 5765
171 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English October-2009 9434
172 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2009 6650
173 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2009 5547
174 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ English April-2009 6521
175 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ English February-2009 5105
176 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English November-2009 4198
177 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ English March-2008 8848
178 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ English January-2008 5924
179 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ English February-2008 3956
180 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ English May-2008 6227
181 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ English April-2008 5895
182 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ English August-2008 5208
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ English December-2008 7337
184 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ English February-2008 4191
185 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ English March-2008 7645
186 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ English June-2008 7002
187 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ English May-2008 5949
188 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ English July-2008 5791
189 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ English January-2008 5655
190 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 5618
191 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ English June-2007 4625
192 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ English July-2007 5123
193 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ English May-2007 6444
194 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ English May-2007 7308
195 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ English June-2007 4962
196 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ English July-2007 3961
197 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 7031
198 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ English December-2007 6701
199 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ English Decemeber-2007 4544
200 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 6107
201 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 6797
202 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 4906
203 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 5832
204 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 7457
205 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 5024