निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 67
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 107
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 382
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 109
5 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 167
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 80
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 29
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 69
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 361
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 149
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 484
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 791
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 577
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1075
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 218
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 465
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 100
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 54
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 194
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 307
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 51
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 98
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 90
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 210
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 527
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 162
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 190
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 246
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 240
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 120
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 96
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 377
33 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 433
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 226
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1227
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 391
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 676
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 315
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 95
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 382
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 416
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 138
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 106
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 112
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 135
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 392
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 484
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 914
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 547
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 130
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2028
52 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 532
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 193
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 432
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 55
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 421
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1305
58 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 666
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 398
60 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 921
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 767
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 585
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 470
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 872
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 440
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 550
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 563
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 478
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 474
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 73
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 115
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 107
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 313
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 125
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 100
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 121
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 468
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 686
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 248
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 194
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 243
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 145
83 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 581
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 859
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 568
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 589
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 406
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 493
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 115
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 620
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 259
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 207
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1019
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 352
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 345
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 379
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 321
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 676
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1144
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1106
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1294
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 840
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 694
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 687
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1395
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2251
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1391
108 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 346
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 198
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 788
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1485
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 231
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 196
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 676
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1064
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 384
117 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 251
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1132
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 427
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 755
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1527
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 488
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1814
124 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 664
125 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 532
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1042
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1204
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1579
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1374
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1462
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1214
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1784
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2132
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 927
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 827
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1291
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 199
138 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 141
139 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 241
140 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 529
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1185
142 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 316
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1000
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1051
145 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 355
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 872
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 776
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 684
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 653
150 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 343
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 860
152 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 440
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 889
154 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 498
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 836
156 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 497
157 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 834
158 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 317
159 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 282
160 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 380
161 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 519
162 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 589
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 931
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1083
165 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 498
166 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 275
167 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 446
168 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 539
169 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 553
170 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1164
171 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 369
172 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 412
173 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 306
174 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 581
175 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 830
176 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 514
177 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 372
178 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5465
179 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2074
180 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5075
181 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5766
182 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9437
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6653
184 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5548
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6524
186 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5113
187 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4201
188 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8853
189 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5926
190 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3958
191 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6229
192 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5902
193 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5215
194 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7362
195 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4191
196 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7647
197 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7009
198 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5953
199 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5794
200 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5657
201 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5624
202 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4629
203 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5125
204 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6446
205 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7317
206 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4964
207 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3963
208 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7032
209 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6705
210 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4545
211 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6107
212 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6797
213 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4907
214 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5835
215 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7459
216 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5028