निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

Sr.No. Publication Name Document Language Period File Type No. of views
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2017 398
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English March-2017 369
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2017 253
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2017 259
5 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2017 252
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2017 42
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2017 12
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2017 59
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2017 105
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2016 522
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2016 261
12 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2016 1799
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2016 570
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2016 169
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2016 343
16 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन English Oct-2016 333
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2016 453
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2016 463
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2016 377
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2016 116
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2016 121
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2016 335
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2016 301
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2016 76
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2016 237
26 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2016 108
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2016 98
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2016 90
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2016 302
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2016 31
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2016 138
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2016 1139
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2016 874
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2015 406
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2015 634
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2015 658
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2015 392
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2015 884
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2015 733
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2015 549
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2015 461
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2015 837
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2015 411
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2015 514
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2015 527
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2015 441
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2015 433
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2015 69
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2015 110
50 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2015 104
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2015 310
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2015 123
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2015 92
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2015 112
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2015 425
56 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2015 1250
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक English March-2014 670
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2014 290
59 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2014 244
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2014 191
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2014 236
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2014 141
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2014 554
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2014 853
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2014 544
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2014 564
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2014 402
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2014 468
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2014 111
70 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2014 597
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2014 255
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2014 198
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2014 989
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2014 327
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2014 314
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2014 353
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2014 1107
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2013 1456
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2013 216
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2013 182
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2013 668
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2013 1041
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2013 381
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2013 247
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2013 1101
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2013 419
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2013 734
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2013 1503
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2013 482
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2013 1279
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2013 1087
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2013 1795
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2013 833
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2013 672
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2013 660
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2013 1365
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2013 2227
98 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2013 1384
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2013 341
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2013 192
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2013 779
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2012 136
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2012 810
104 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2012 1268
105 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-1012 514
106 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2012 519
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2012 228
108 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2012 651
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2012 1160
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2012 1020
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2012 1180
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2012 1556
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2012 1353
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2012 1443
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2012 1196
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2012 1767
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2012 2118
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2012 903
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2012 195
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2011 756
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2011 854
122 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Apr-2011 344
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2011 663
124 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2011 491
125 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2011 312
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2011 982
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2011 1058
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2011 914
129 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2011 585
130 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2011 509
131 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2011 375
132 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-2011 275
133 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2011 313
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2011 817
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2011 1030
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2011 635
137 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jun-2011 336
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2011 840
139 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jul-2011 437
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2011 868
141 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2011 493
142 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2011 820
143 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2011 491
144 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2010 440
145 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2010 263
146 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English February-2010 542
147 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2010 821
148 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2010 360
149 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English March-2010 1158
150 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English January-2010 525
151 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2010 564
152 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2010 298
153 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2010 410
154 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2010 365
155 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English April-2010 505
156 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ English March-2009 5450
157 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English December-2009 2062
158 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2009 5055
159 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English September-2009 5757
160 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English October-2009 9428
161 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2009 6640
162 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2009 5539
163 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ English April-2009 6515
164 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ English February-2009 5094
165 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English November-2009 4191
166 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ English March-2008 8838
167 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ English January-2008 5917
168 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ English February-2008 3945
169 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ English May-2008 6213
170 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ English April-2008 5876
171 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ English August-2008 5195
172 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ English December-2008 7316
173 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ English February-2008 4188
174 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ English March-2008 7641
175 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ English June-2008 6991
176 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ English May-2008 5945
177 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ English July-2008 5783
178 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ English January-2008 5650
179 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 5606
180 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ English June-2007 4618
181 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ English July-2007 5121
182 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ English May-2007 6440
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ English May-2007 7303
184 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ English June-2007 4959
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ English July-2007 3956
186 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 7029
187 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ English December-2007 6695
188 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ English Decemeber-2007 4541
189 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 6100
190 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 6792
191 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 4899
192 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 5821
193 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 7442
194 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 5000