निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

Sr.No. Publication Name Document Language Period File Type No. of views
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2018 195
2 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2018 27
3 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2018 18
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2018 16
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2017 1055
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2017 531
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2017 438
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2017 139
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2017 354
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2017 53
11 ग्राहक किंमती निर्देशांक English August-2017 90
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2017 110
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2017 209
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sept-2017 223
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2017 158
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2017 128
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2017 508
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2017 204
19 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2017 88
20 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2017 94
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2017 43
22 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English June-2017 284
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2017 165
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2017 50
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2017 96
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2017 448
27 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English April-2017 203
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English March-2017 775
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2016 544
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2016 381
31 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2016 2014
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2016 670
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2016 190
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2016 426
35 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन English Oct-2016 421
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2016 528
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2016 483
38 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2016 391
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2016 135
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2016 136
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2016 410
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2016 376
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2016 94
44 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2016 309
45 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2016 130
46 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2016 111
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2016 105
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2016 374
49 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2016 53
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2016 217
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2016 1220
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2016 912
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2015 421
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2015 682
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2015 666
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2015 398
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2015 917
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2015 764
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2015 582
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2015 470
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2015 870
62 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2015 437
63 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2015 546
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2015 561
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2015 474
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2015 469
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2015 72
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2015 115
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2015 107
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2015 313
71 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2015 124
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2015 99
73 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2015 121
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2015 463
75 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2015 1301
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक English March-2014 676
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2014 1139
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2014 248
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2014 193
80 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2014 243
81 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2014 145
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2014 577
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2014 859
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2014 565
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2014 586
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2014 405
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2014 489
88 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2014 115
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2014 615
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2014 259
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2014 207
92 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2014 1014
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2014 349
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2014 341
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2014 375
96 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2014 316
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2013 1103
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2013 1291
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2013 839
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2013 691
101 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2013 685
102 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2013 1393
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2013 2250
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2013 1391
105 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2013 346
106 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2013 198
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2013 788
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2013 1480
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2013 227
110 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2013 196
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2013 675
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2013 1062
113 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2013 384
114 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2013 251
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2013 1122
116 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2013 426
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2013 749
118 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2013 1522
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2013 485
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2013 1812
121 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2012 661
122 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-1012 529
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2012 1041
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2012 1200
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2012 1577
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2012 1372
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2012 1459
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2012 1212
129 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2012 1782
130 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2012 2131
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2012 927
132 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2012 826
133 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2012 1289
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2012 198
135 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2012 140
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2012 239
137 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2012 528
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2012 1182
139 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2011 316
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2011 999
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2011 1049
142 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Apr-2011 354
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2011 870
144 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2011 774
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2011 681
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2011 652
147 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jun-2011 342
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2011 859
149 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jul-2011 440
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2011 886
151 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2011 497
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2011 834
153 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2011 496
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2011 830
155 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2011 315
156 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-2011 280
157 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2011 380
158 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2011 515
159 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2011 589
160 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2011 926
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2011 1077
162 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2011 495
163 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English January-2010 536
164 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English February-2010 552
165 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English March-2010 1163
166 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2010 372
167 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2010 412
168 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2010 306
169 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2010 574
170 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2010 828
171 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English April-2010 513
172 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2010 369
173 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2010 273
174 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2010 445
175 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ English March-2009 5465
176 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English December-2009 2073
177 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2009 5071
178 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English September-2009 5766
179 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English October-2009 9436
180 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2009 6650
181 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2009 5547
182 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ English April-2009 6522
183 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ English February-2009 5109
184 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English November-2009 4201
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ English March-2008 8850
186 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ English January-2008 5926
187 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ English February-2008 3958
188 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ English May-2008 6227
189 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ English April-2008 5899
190 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ English August-2008 5211
191 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ English December-2008 7350
192 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ English February-2008 4191
193 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ English March-2008 7645
194 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ English June-2008 7005
195 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ English May-2008 5953
196 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ English July-2008 5793
197 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ English January-2008 5657
198 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 5623
199 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ English June-2007 4628
200 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ English July-2007 5125
201 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ English May-2007 6446
202 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ English May-2007 7315
203 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ English June-2007 4963
204 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ English July-2007 3963
205 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 7032
206 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ English December-2007 6704
207 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ English Decemeber-2007 4545
208 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 6107
209 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 6797
210 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 4906
211 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 5833
212 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 7459
213 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 5026