निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

Sr.No. Publication Name Document Language Period File Type No. of views
1 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2017 566
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English March-2017 618
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2017 285
4 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2017 352
5 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2017 162
6 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2017 95
7 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2017 56
8 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English June-2017 122
9 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2017 73
10 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2017 325
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English April-2017 66
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2017 71
13 ग्राहक किंमती निर्देशांक English June-2016 530
14 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2016 307
15 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2016 1898
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2016 614
17 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2016 176
18 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2016 371
19 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन English Oct-2016 362
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2016 482
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2016 471
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2016 380
23 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2016 123
24 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2016 127
25 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2016 362
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2016 328
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sept-2016 84
28 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2016 261
29 ग्राहक किंमती निर्देशांक English July-2016 116
30 ग्राहक किंमती निर्देशांक English April-2016 102
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2016 94
32 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2016 330
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2016 38
34 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2016 159
35 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2016 1170
36 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2016 886
37 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2015 415
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2015 656
39 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2015 663
40 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2015 394
41 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2015 901
42 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2015 748
43 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2015 565
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2015 465
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2015 852
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2015 425
47 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English July-2015 528
48 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2015 544
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2015 457
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2015 451
51 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2015 71
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2015 115
53 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2015 105
54 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2015 311
55 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2015 124
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2015 96
57 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2015 117
58 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2015 439
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2015 1270
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक English March-2014 673
61 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2014 299
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2014 246
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2014 192
64 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2014 240
65 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2014 144
66 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2014 562
67 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2014 856
68 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2014 549
69 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2014 571
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2014 404
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2014 474
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2014 112
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2014 605
74 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2014 258
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2014 205
76 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2014 1001
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2014 335
78 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2014 324
79 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2014 361
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2014 1119
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2013 1464
82 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2013 779
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Feb-2013 183
84 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Mar-2013 670
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2013 1048
86 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Apr-2013 382
87 ग्राहक किंमती निर्देशांक English May-2013 247
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2013 1107
89 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jun-2013 421
90 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2013 739
91 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2013 1509
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jul-2013 482
93 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2013 1285
94 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2013 1092
95 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2013 1802
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Aug-2013 834
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2013 679
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2013 669
99 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2013 1373
100 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2013 2234
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Sep-2013 1384
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2013 341
103 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2013 194
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Jan-2013 218
105 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2012 654
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2012 1166
107 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2012 1026
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2012 1187
109 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2012 1562
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2012 1359
111 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2012 1446
112 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2012 1200
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2012 1771
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2012 2122
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2012 909
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2012 818
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2012 1275
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Oct-2012 195
119 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Nov-2012 137
120 ग्राहक किंमती निर्देशांक English Dec-2012 229
121 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2012 523
122 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-1012 518
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jul-2011 825
124 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2011 492
125 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2011 313
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Dec-2011 987
127 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Nov-2011 1063
128 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Oct-2011 918
129 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2011 586
130 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2011 510
131 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Mar-2011 378
132 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Feb-2011 275
133 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jan-2011 313
134 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Aug-2011 822
135 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Apr-2011 348
136 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jan-2011 860
137 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Feb-2011 759
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Mar-2011 668
139 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Apr-2011 642
140 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jun-2011 336
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English May-2011 847
142 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Jul-2011 438
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Jun-2011 874
144 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2011 493
145 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक English Sep-2011 1038
146 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2011 492
147 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English April-2010 505
148 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Dec-2010 824
149 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Nov-2010 566
150 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2010 299
151 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2010 410
152 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English January-2010 530
153 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Sep-2010 440
154 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Aug-2010 264
155 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English Oct-2010 362
156 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English March-2010 1158
157 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English February-2010 543
158 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2010 366
159 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ English March-2009 5455
160 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English December-2009 2065
161 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English June-2009 5057
162 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English September-2009 5761
163 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English October-2009 9430
164 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English July-2009 6641
165 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English May-2009 5544
166 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ English April-2009 6515
167 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ English February-2009 5100
168 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक English November-2009 4194
169 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ English March-2008 8845
170 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ English January-2008 5923
171 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ English February-2008 3952
172 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ English May-2008 6218
173 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ English April-2008 5886
174 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ English August-2008 5203
175 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ English December-2008 7327
176 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ English February-2008 4190
177 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ English March-2008 7645
178 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ English June-2008 6995
179 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ English May-2008 5948
180 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ English July-2008 5788
181 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ English January-2008 5653
182 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 5612
183 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ English June-2007 4620
184 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ English July-2007 5123
185 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ English May-2007 6442
186 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ English May-2007 7307
187 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ English June-2007 4962
188 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ English July-2007 3960
189 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 7030
190 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ English December-2007 6700
191 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ English Decemeber-2007 4544
192 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ English November-2007 6104
193 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 6796
194 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 4904
195 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ English October-2007 5825
196 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ English September-2007 7445
197 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ English August-2007 5006