निरनिराळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक व समालोचन

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 65
2 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 66
3 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2019 75
4 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2019 55
5 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2018 1090
6 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 262
7 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 601
8 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 258
9 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2018 439
10 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 110
11 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2018 511
12 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2018 261
13 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 470
14 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 199
15 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 107
16 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2018 375
17 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 292
18 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 64
19 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2018 216
20 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2018 258
21 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2018 104
22 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2018 49
23 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2018 210
24 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2018 167
25 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 15
26 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2018 124
27 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2018 302
28 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 1117
29 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 683
30 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 648
31 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2017 185
32 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 385
33 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 100
34 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी August-2017 115
35 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 139
36 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2017 355
37 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2017 344
38 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2017 296
39 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 277
40 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2017 604
41 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 225
42 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2017 103
43 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 107
44 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 65
45 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी June-2017 376
46 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2017 284
47 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2017 72
48 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2017 115
49 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2017 557
50 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी April-2017 298
51 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी March-2017 882
52 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी June-2016 558
53 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 455
54 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 2161
55 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 732
56 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2016 204
57 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2016 486
58 निरनिराळया जीवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहक किंमतींचे निर्देंशांक व समालोचन मराठी Oct-2016 492
59 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 584
60 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 496
61 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2016 400
62 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 141
63 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 145
64 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2016 462
65 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 427
66 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sept-2016 101
67 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2016 358
68 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी July-2016 135
69 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी April-2016 117
70 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2016 110
71 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2016 423
72 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2016 64
73 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2016 297
74 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2016 1275
75 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2016 938
76 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 424
77 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2015 1339
78 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 668
79 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 400
80 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2015 947
81 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2015 791
82 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 610
83 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2015 471
84 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2015 896
85 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 468
86 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी July-2015 585
87 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 593
88 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 514
89 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 499
90 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2015 76
91 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2015 122
92 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2015 113
93 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2015 318
94 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2015 127
95 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 103
96 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 126
97 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2015 498
98 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2015 720
99 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 256
100 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 197
101 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 254
102 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 148
103 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2014 609
104 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 867
105 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 594
106 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2014 612
107 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 411
108 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2014 522
109 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2014 118
110 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 646
111 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2014 264
112 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 210
113 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2014 1044
114 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2014 376
115 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2014 372
116 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2014 404
117 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2014 348
118 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी March-2014 681
119 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2014 1177
120 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 1125
121 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 1314
122 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 844
123 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 721
124 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 705
125 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 1417
126 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 2268
127 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2013 1394
128 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2013 349
129 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2013 200
130 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2013 793
131 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 1504
132 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2013 238
133 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2013 199
134 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 678
135 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 1092
136 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2013 387
137 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 256
138 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2013 1155
139 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 433
140 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2013 775
141 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2013 1552
142 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2013 492
143 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2013 1832
144 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2012 674
145 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-1012 540
146 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2012 1059
147 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2012 1219
148 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2012 1595
149 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2012 1394
150 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2012 1476
151 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2012 1226
152 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2012 1794
153 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2012 2150
154 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 947
155 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 842
156 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 1311
157 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2012 202
158 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2012 142
159 ग्राहक किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2012 245
160 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2012 542
161 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2012 1208
162 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2011 331
163 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Dec-2011 1028
164 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Sep-2011 1071
165 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Apr-2011 370
166 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jan-2011 890
167 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Feb-2011 790
168 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Mar-2011 704
169 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Apr-2011 672
170 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jun-2011 350
171 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी May-2011 876
172 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jul-2011 447
173 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jun-2011 905
174 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2011 505
175 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Jul-2011 850
176 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2011 508
177 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Aug-2011 853
178 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Jan-2011 328
179 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Feb-2011 292
180 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Mar-2011 390
181 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2011 529
182 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2011 599
183 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Oct-2011 949
184 निरनिराळे महत्वाचे किंमती निर्देशांक मराठी Nov-2011 1114
185 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2011 504
186 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Aug-2010 288
187 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Sep-2010 461
188 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी January-2010 559
189 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी February-2010 561
190 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी March-2010 1179
191 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Oct-2010 382
192 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2010 419
193 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2010 312
194 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Nov-2010 595
195 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी Dec-2010 840
196 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी April-2010 526
197 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2010 383
198 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००९ मराठी March-2009 5483
199 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी December-2009 2089
200 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी June-2009 5094
201 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी September-2009 5776
202 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी October-2009 9444
203 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी July-2009 6676
204 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी May-2009 5563
205 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००९ मराठी April-2009 6541
206 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००९ मराठी February-2009 5136
207 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक मराठी November-2009 4216
208 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मार्च, २००८ मराठी March-2008 8866
209 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जाने, २००८ मराठी January-2008 5933
210 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 3967
211 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००८ मराठी May-2008 6243
212 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - एप्रिल, २००८ मराठी April-2008 5922
213 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००८ मराठी August-2008 5220
214 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००८ मराठी December-2008 7382
215 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - फेब्रु, २००८ मराठी February-2008 4196
216 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मार्च, २००८ मराठी March-2008 7652
217 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००८ मराठी June-2008 7015
218 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००८ मराठी May-2008 5962
219 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जलै, २००८ मराठी July-2008 5802
220 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जाने, २००८ मराठी January-2008 5669
221 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 5668
222 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जून, २००७ मराठी June-2007 4642
223 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - जुलै, २००७ मराठी July-2007 5132
224 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - मे, २००७ मराठी May-2007 6454
225 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - मे, २००७ मराठी May-2007 7344
226 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जून, २००७ मराठी June-2007 4977
227 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - जुलै, २००७ मराठी July-2007 3974
228 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 7036
229 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - डिसेंबर, २००७ मराठी December-2007 6717
230 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - डिसेंबर, २००७ मराठी Decemeber-2007 4554
231 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - नोव्हेंबर, २००७ मराठी November-2007 6119
232 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 6801
233 निरनिराळ्या जिवनावश्यक वस्तूंच्या ग्राहककिंमतीचे निर्देशांक व समालोचन - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 4919
234 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑक्टोबर, २००७ मराठी October-2007 5855
235 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - सप्टेंबर, २००७ मराठी September-2007 7480
236 निरनिराळे महत्वाचे ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक - ऑगस्ट, २००७ मराठी August-2007 5075