महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1158
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 2759
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9157
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18021
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16150
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19375
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24060
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20582
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13458
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17279
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18308
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18322