महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 3552
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 6763
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 3648
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9622
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18394
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16442
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19620
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24281
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20812
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13641
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17456
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18498
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18696