महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 1601
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 2866
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9217
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18083
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16194
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19403
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24086
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20618
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13481
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17298
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18333
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18369