महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 5626
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 3408
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9468
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18278
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16366
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19535
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24208
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20737
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13590
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17396
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18431
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18567