महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 1227
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी प्रेस नोट मराठी 2018-19 196
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 6410
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 3518
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9538
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18328
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16398
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19570
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24241
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20766
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13608
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17418
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18462
14 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18614