महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2018-19 2437
2 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2017-18 6584
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2016-17 3581
4 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2015-16 9577
5 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2014-15 18361
6 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2013-14 16419
7 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2012-13 19597
8 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2011-12 24261
9 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2010-11 20786
10 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2009-10 13627
11 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2008-09 17439
12 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2007-08 18478
13 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी मराठी 2006-07 18650