महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1855
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2243
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3047
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1758
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1665
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2128
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2687
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5047
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 5008
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6111
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8849
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9135