महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 796
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2103
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 2974
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1692
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1610
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2069
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2641
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5006
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 4975
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6083
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8815
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9043