महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 949
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2129
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 2991
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1709
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1622
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2082
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2649
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5015
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 4983
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6086
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8818
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9056