महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 2478
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2017 177
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2305
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3081
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1788
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1693
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2161
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2706
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5066
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 5026
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6130
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8870
13 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9187