महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 2402
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2287
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3068
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1778
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1683
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2148
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2698
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5060
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 5021
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6127
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8867
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9169