महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 1177
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2164
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3011
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1720
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1631
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2091
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2659
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5025
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 4990
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6095
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8831
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9085