महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2016 2162
2 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2015 2268
3 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2014 3056
4 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2013 1764
5 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2012 1676
6 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2011 2137
7 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2010 2691
8 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2009 5049
9 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2008 5013
10 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2007 6119
11 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2006 8858
12 महाराष्ट्राची संक्षिप्त सांख्यिकी मराठी 2005 9147