महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 378
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1025
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1342
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1398
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1323
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2679
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3155
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2464
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3101
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7610
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7831