महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 163
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 996
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1326
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1380
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1314
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2670
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3146
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2454
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3093
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7602
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7815