महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1076
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1091
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1373
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1423
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1347
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2705
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3175
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2482
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3118
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7629
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7863