महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 62
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1228
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1108
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1381
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1430
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1349
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2708
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3179
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2483
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3124
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7631
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7868