महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2018 242
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 1244
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1117
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1386
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1434
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1351
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2711
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3180
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2487
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3126
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7634
12 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7877