महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2017 265
2 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2016 1012
3 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2015 1333
4 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2014 1390
5 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2013 1320
6 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2012 2674
7 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2011 3150
8 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2010 2458
9 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2009 3097
10 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2008 7606
11 महाराष्ट्राची आर्थिक आकडेवारी मराठी 2007 7822