महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2012-13 619
2 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2011-12 186
3 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2010-11 562
4 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2009-10 996
5 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2008-09 3896
6 महाराष्ट्र राज्य सांख्यिकीय गोषवारा मराठी 2007-08 6101