राष्ट्रीय नमुना एतदर्थ पाहणी अहवाल - National Sample Survey Adhoc Reports

Sr.No. Report Name Report Description Document Language Period File Type No. of views
1 ॲडॉक सर्वे – ‘अंगणवाडयांची शीघ्र पाहणी’ या एतदर्थ पाहणीवर आधारीत अहवाल डिसेंबर २०१६ ते जानेवरी २०१७ चा एतदर्थ अहवाल English 2016-17 177
2 राज्यातील शेतजमिनी पडीत होण्याबाबतच्या कारणांचा अभ्यास जून ते जुलै २००२ चा एतदर्थ अहवाल English 2002 1618
3 गौण पिक डिसेंबर १९९२ ते मार्च १९९३ चा अहवाल English 1992-93 178