अटी व शर्ती


  • १. मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम हा पूर्ण वेळ कार्यक्रम असून फेलोशिपच्या कार्यकाळात फेलोजना इतर नोकरी, खाजगी प्रॅक्टीस, असाईनमेंट आणि/ किंवा शैक्षणिक अभ्यासक्रम स्विकारता येणार नाही.
  • २. या ११ महिन्यांच्या कार्यक्रमात एकदाच सहभागी होता येते व मुदतवाढीची तरतूद नाही..
  • ३. ११ महिन्यांच्या कालावधीनंतर हा कार्यक्रम नोकरीची कोणतीही हमी देत नाही.
  • ४. ज्या कार्यालय वा प्राधिकरणासोबत फेलो काम करेल त्या कार्यालयाच्या कामाच्या वेळा फेलोसही लागू राहतील.
  • ५. फेलोजना कामाच्या गरजेनुसार अधिक तास काम करणे किंवा प्रवास करणे आवश्यक राहील.
  • ६. फेलोंच्या मुलाखतीच्यावेळी शैक्षणिक अर्हतेची पडताळणी केली जाईल. फेलोंनी रूजू होताना वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे आहे. नियुक्तीनंतर फेलोंची पोलीस पडताळणी केली जाईल.
  • ७. फेलोशिपच्या कालावधीत जेथे नेमणूक केलेली आहे त्या शहर व जिल्ह्यामध्ये फेलोस वास्तव्य करावे लागेल.
  • ८. फेलोजच्या राहण्याची व्यवस्था केली जाणार नाही.
  • ९. नियुक्तीचे पत्र (ऑफर लेटर) मिळाल्यापासून ६० दिवसांत उमेदवारास नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे लागेल. अन्यथा त्यांची नियुक्ती रद्द केली जाईल.
  • १०. फेलोशिपच्या कालावधीत फेलो कुठल्याही राजकीय चळवळीत भाग घेऊ शकणार नाही.