संपर्क


संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,

नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन

प्रशासकीय इमारत, ८ वा मजला

वांद्रे (पू), मुंबई. ४०० ०५१

कार्यक्रमासंदार्भातील प्रश्नांसाठी: cmfellowship-mah@gov.in

ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेतील प्रश्नांसाठी:http://cgrs.ibps.in

फोन : ०२२-२६३८३०१४