संपर्क


मा. संचालक,

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन,

प्रशासकीय इमारत, 8 वा मजला,

वांद्रे (पू), मुंबई. 400 051

दुरध्वनी क्र. 022-26400053

E-mail: dir.des@maharashtra.gov.in
श्री. पु.हि. भगूरकर,

मुख्य संशोधन अधिकारी

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन,

प्रशासकीय इमारत, 8 वा मजला,

वांद्रे (पू), मुंबई. 400 051

दुरध्वनी क्र. 022-26383014

E-mail: cro.des-mum@gov.in