लाभ


  • १) शासकीय सेवेतील गट अ अधिकाऱ्याच्या समकक्ष दर्जा
  • २) फेलोशिपच्या कार्यकाळात कार्यालयीन वापराकरिता ओळखपत्र व इमेल आयडी
  • ३) दरमहा रु. ३५,००० विद्यावेतन तसेच प्रवास व अनुषंगिक खर्चासाठी दरमहा ठोक रु. ५,०००, असे एकत्रित एकूण रु. ४०,००० छात्रवृत्तीच्या स्वरुपात देण्यात येतील.
  • ४) फेलोशिपच्या कार्यकाळात एकूण १० दिवसांची किरकोळ रजा
  • ५) फेलोशिपच्या कार्यकाळासाठी अपघात विम्याचे संरक्षण
  • ६) ११ महिन्यांचा कार्यकाळ यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना प्रशस्तीपत्र