मुलाखतीचे वेळापत्रक

मुलाखती ११ जुलै ते १५ जुलै २०१७ दरम्यान होतील. त्याचे वेळापत्रक ३० जून २०१७ रोजी प्रसिद्ध केले जाईल.