अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय ही महाराष्ट्र शासनाची प्रमुख सांख्यिकी संस्था म्हणून कार्यरत असून मंत्रालय स्थित नियोजन विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे. डॉ. जि. व. चौधरी संचालनालयाचे कार्यालय प्रमुख असून संचालनालय हे प्रशासकीय इमारत, मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे (पूर्व), येथे स्थित आहे. तर इलेक्ट्रॉनिक आकडेवारी संस्करण केंद्र हे मंत्रालयासमोरील नवीन प्रशासन भवन येथील चौथ्या व सातव्या मजल्यावर स्थित आहे. कार्यालयीन सांख्यिकी गोळा करणे, सर्वेक्षण, गणना व कार्यालयीन सांख्यिकी उपलब्ध नाही अशा बाबींसाठी विशेष अभ्यास घेणे, अशा संकलीत माहितीचे विश्लेषण करणे, महत्वाच्या कार्यक्रमांचे मूल्यमापन करणे, नियमीतपणे सांख्यिकीय प्रकाशने प्रकाशित करणे, सांख्यिकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणे, राज्य शासनाच्या विविध विभागातील सांख्यिकीय कक्षांतील कामाचे समन्वयन साधणे व त्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन करणे आणि राज्य शासनास आर्थिक व सांख्यिकीय बाबींवर सल्ला देणे, ही संचालनालयाची प्रमुख कार्ये आहेत. राज्यातील प्रमुख सांख्यिकीय कार्यालय म्हणून संचालनालय हे राज्य शासन व केंद्र शासन यांच्या दरम्यान सर्व सांख्यिकीय बाबींसाठी दुवा म्हणून काम करते. या संचालनालयामार्फत तसेच शासनाच्या इतर विभागांमार्फत गोळा होणा-या संख्यिकीय माहितीचे संस्करण या संचालनालयाच्या इलेक्ट्रॉनिक आकडेवारी संस्करण केंद्रामधून करण्यात येते.