अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,
८ वा मजला प्रशासकिय ईमारत,
शासकिय वसाहत,बांद्रा (पुर्व),
मुंबई- ४०० ०५१
Tel : ०२२-२६४०००५३
dir.des@maharashtra.gov.in


इलेक्ट्रॉनिक आकडेवारी संस्करण केंद्र,
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,
४ था मजला नविन प्रशासकिय ईमारत,
मंत्रालयासमोर , मुंबई- ४०० ०३२
Tel : ०२२-२२७९७०२४
jtdiredp.des@maharashtra.gov.in


राष्ट्रीय उत्पन्न,
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, ८ वा मजला,
प्रशासकीय इमारत, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व),
मुंबई-४०० ०५१
दूरध्वनी क्रमांक- ०२२-२६३८३००५/२६३८३०५५
jtdirni.des@maharashtra.gov.in


राष्ट्रीय नमूना पाहणी,
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, ८ वा मजला,
प्रशासकीय इमारत, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व),
मुंबई-४०० ०५१
दूरध्वनी क्रमांक- ०२२-२६३८३०३२
dydirnss.des@maharashtra.gov.in


अर्थ विभाग,
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,
८ वा मजला, प्रशासकीय इमारत,
शासकीय वसाहत, वांद्रे (पुर्व)
मुंबई. ४०० ०५१
फ�‹न :- ०२२ �€“ २६३८३०१०/१३
dydired.des@maharashtra.gov.in


वार्षिक उद्योग पाहणी,
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,
८ वा मजला, प्रशासकीय इमारत,
शासकीय वसाहत, वांद्रे (पुर्व)
मुंबई. ४०० ०५१
फ�‹न :- ०२२ �€“ २६३८३०१०/२४
roasi.des@maharashtra.gov.in


मूल्यमापन,
अर्थ व सांखिकी संचालनालय,
७ वा माळा नवीन प्रशासकीय इमारत,
मंत्रालयासमोर मुंबई, मुंबई ४०० ०३२.
dydired.des@maharashtra.gov.in
फोन नं. – ०२२-२२७९७००७