वार्षिक उद्योग पाहणी २०१६-१७

अनु.क्रमांक. सर्वेक्षण नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 वार्षिक उद्योग पाहणी पोचपावती मराठी 2016-18 163
2 सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, २००८ मराठी 2008-09 204
3 वार्षिक उद्योग पाहणी विवरणपत्र २०१६-१७ मराठी 2016-17 164
4 वार्षिक उद्योग पाहणी विवरणपत्र २०१६-१७ भरण्याबाबतच्या सूचना मराठी 2016-17 164