वाउपा अधिसूचना 2020-21

अनु.क्रमांक. सर्वेक्षण नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 वाउपा अधिसूचना 2020-21 मराठी 2020-21 437
2 वाउपा सूचना संच (Manual) 2020-21 मराठी 2020-21 313
3 वाउपा विवरणपत्र 2020-21 मराठी 2020-21 534
4 वाउपा पोचपावती मराठी 2020-21 233
5 सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 मराठी 2020-21 269