वार्षिक उद्योग पाहणी २०२०-२१

अनु.क्रमांक. सर्वेक्षण नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 वाउपा अधिसूचना 2020-21 मराठी 2020-21 599
2 वाउपा सूचना संच (Manual) 2020-21 मराठी 2020-21 599
3 वाउपा विवरणपत्र 2020-21 मराठी 2020-21 599
4 वाउपा पोचपावती मराठी 2020-21 599
5 सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 मराठी 2020-21 599
6 प्रश्नोत्तर संच (FAQ) मराठी 2020-21 599