वार्षिक उद्योग पाहणी २०२२-२३

अनु.क्रमांक. सर्वेक्षण नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 वाउपा अधिसूचना 2022-23 मराठी 2022-23 659
2 वाउपा सूचना संच (Manual) 2022-23 मराठी 2022-23 633
3 वाउपा विवरणपत्र 2022-23 मराठी 2022-23 654
4 वाउपा पोचपावती 2022-23 मराठी 2022-23 610
5 सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 मराठी 2022-23 621