वार्षिक उद्योग पाहणी २०१८-१९

अनु.क्रमांक. सर्वेक्षण नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 वार्षिक उद्योग पाहणी विवरणपत्र २०१८-१९ भरण्याबाबतच्या सूचना मराठी 2018-19 599
2 वार्षिक उद्योग पाहणी पोचपावती मराठी 2018-19 599
3 वार्षिक उद्योग पाहणी विवरणपत्र २०१८-१९ मराठी 2018-19 599
4 सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, २००८ मराठी 2018-19 599