राष्ट्रीय नमुना पाहणी

अनु.क्रमांक. सर्वेक्षण नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 सूचना संच मराठी 77th 41
2 नमुना यादी मराठी 77th 25
3 नमुना यादी मराठी 78th 71
4 तक्तीकरण मराठी 77th 27
5 सूचना संच मराठी 78th 84
6 वैधतीकरण कसोटया मराठी 77th 18