सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, २००८

अनु.क्रमांक. सर्वेक्षण नाव दस्तावेज भाषा कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, २००८ मराठी 2008-09 1183