AHMEDNAGAR  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
17048 4543159 2342825 2200334 69.38 75.69 62.65 939

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार 2014 6
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार 2013 7
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार 2012 6
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार 2011 7
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार 2010 6