AHMEDNAGAR  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
17048 4543159 2342825 2200334 69.38 75.69 62.65 939

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर 2014 1535
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अहमदनगर 2013 1435
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर 2012 1435
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर 2011 1435
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर 2010 1417
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर 2009 1417
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अहमदनगर 2006-07 1426