AKOLA  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
5429 1813906 932334 881572 77.8 81.41 73.99 946

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे 2013 894
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे 2012 894
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे 2011 894
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे 2010 894
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार 2009 894