AMRAVATI  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
12210 2888445 1480768 1407677 77.96 81.52 74.22 951

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, अमरावती 2013 1555
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती 2012 1443
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती 2011 1452
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती 2010 1429
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती 2009 1417
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती 2006-07 1444