AMRAVATI  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
12210 2888445 1480768 1407677 77.96 81.52 74.22 951

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव 2013 6
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव 2012 6
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव 2011 6
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव 2010 6