BEED  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
10693 2585049 1349106 1235943 66.48 73.17 59.17 916

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला 2012 895
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला 2011 895
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अकोला 2010 895