BHANDARA  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
3895 1200334 605520 594814 74.97 80.71 69.12 982

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा 2014 753
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, भंडारा 2013 750
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा 2012 750
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा 2011 756
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा 2010 751
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा 2009 751
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, भंडारा 2006-07 751