BULDHANA  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
9661 2586258 1337560 1248698 72.69 78.42 66.55 934

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी 2013 6
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती 2012 6
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती 2011 6
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, अमरावती 2010 6