CHANDRAPUR  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
11443 2204307 1123834 1080473 71.62 77.64 65.35 961

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर 2015 1485
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर 2014 1420
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, चंद्रपूर 2013 1420
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर् 2012 1415
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर 2011 1424
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर 2010 1419
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर 2009 1417
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, चंद्रपूर 2006-07 1425