DHULE  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
8063 2050862 1054031 996831 63.09 68.63 57.23 946

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे 2015 1438
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, धुळे 2013 1408
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे 2012 1400
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे 2011 1402
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे 2010 1402
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे 2009 1399
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे 2006-07 1399
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, धुळे 2005-06 1399