GADCHIROLI  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
14412 1072942 541328 531614 66.02 72.99 58.93 982

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली 2014 751
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन,गडचिरोली 2013 744
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली 2012 742
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली 2011 742
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली 2010 740
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली 2009 738
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली 2006-07 743