GONDIA  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
5425 1322507 661554 660953 75.93 82.05 69.81 999

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया 2014 895
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गोंदिया 2013 894
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया 2012 894
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया 2011 894
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गोंदिया 2010 894