HINGOLI  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
4524 1177345 606294 571051 67.16 74.31 59.57 942

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, गडचिरोली 2014 896
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली 2012 896
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली 2011 896
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, गडचिरोली 2010 896