JALGAON  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
11765 4229917 2197365 2032552 68.37 74.14 62.12 925

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जळगाव 2013 761
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव 2012 743
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव 2011 742
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव 2010 739
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव 2009 739
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव 2005-06 738
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जळगाव 2005-06 739