JALNA  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
7718 1959046 1011473 947573 61.03 69.15 52.35 937

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, जालना 2013 756
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना 2012 751
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना 2011 752
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना 2010 751
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना 2009 751
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, जालना 2006-07 751