KOLHAPUR  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
7685 3876001 1980658 1895343 72.91 78.75 66.8 957

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर 2014 1689
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, कोल्हापूर 2013 1453
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर 2012 1445
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर 2011 1444
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर 2010 1433
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर 2009 1436
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, कोल्हापूर 2006-07 1463