LATUR  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
7157 2454196 1273140 1181056 67.26 73.24 60.81 928

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, लातूर 2013 28
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर् 2012 27
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर 2011 27
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर 2010 27
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर 2009 28
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, लातूर 2006-07 27