NAGPUR  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
9802 4653570 2384975 2268595 78.95 82.15 75.58 951

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर 2015 1502
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर 2014 1423
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नागपूर 2013 1415
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर् 2012 1417
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर 2011 1419
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर 2010 1413
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर 2009 1419
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नागपूर 2006-07 1428