NANDED  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
10528 3361292 1730075 1631217 65.14 72.55 57.27 943

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड 2014 1575
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नांदेड 2013 1453
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड 2012 1442
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड 2011 1437
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड 2010 1429
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड 2009 1431
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नांदेड 2006-07 1429