NANDURBAR  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
5034 1648295 833170 815125 55.0 61.46 48.39 978

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे 2016 6
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे 2014 6
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ठाणे 2013 6
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे 2012 6
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे 2011 6
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, ठाणे 2010 6