NANDURBAR  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
5034 1648295 833170 815125 55.0 61.46 48.39 978

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार 2015 744
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार 2014 736
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नंदुरबार 2013 736
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार 2012 738
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार 2011 737
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदुरबार 2010 736
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार 2009 737
8 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार 2006-07 738
9 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नंदूरबार 2005-06 739