NASHIK  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
15530 6107187 3157186 2950001 71.15 75.94 66.03 934

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, नासिक 2013 774
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक 2012 749
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक 2011 753
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक 2010 741
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक 2009 741
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक 2006-07 739
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, नाशिक 2005-06 746