OSMANABAD  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
7569 1657576 861535 796041 68.64 74.79 62.0 924

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद 2013 762
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद 2012 740
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद 2011 740
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद 2010 738
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद 2009 740
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद 2006-07 740