PARBHANI  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
6517 1836086 942870 893216 63.06 70.67 55.03 947

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, रायगड 2014 6
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड 2013 6
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड 2012 6
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड 2011 6
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड 2010 6
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सोलापूर 2009 6