PARBHANI  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
6517 1836086 942870 893216 63.06 70.67 55.03 947

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी 2014 739
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, परभणी 2013 733
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी 2012 734
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी 2011 735
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी 2010 736
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी 2009 733
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, परभणी 2006-07 737