PUNE  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
15643 9429408 4924105 4505303 76.06 80.02 71.73 915

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे 2014 1691
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, पुणे 2013 1447
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे 2012 1446
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे 2011 1452
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे 2010 1429
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे 2009 1423
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, पुणे 2006-07 1444