RAIGAD  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
7152 2634200 1344345 1289855 73.65 78.83 68.25 959

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड 2015 757
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड 2013 741
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड 2012 735
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड 2011 736
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड 2010 737
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड 2009 735
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, रायगड 2006-07 738