RATNAGIRI  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
8208 1615069 761121 853948 74.26 81.33 67.96 1122

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड 2015 6
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, बीड 2014 6
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड 2012 6
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड 2011 6
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, बीड 2010 6