SANGLI  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
8572 2822143 1435728 1386415 72.62 78.12 66.93 966

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली 2014 756
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सांगली 2013 751
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली 2012 752
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली 2011 751
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली 2010 751
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली 2009 750
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सांगली 2006-07 753