SATARA  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
10480 3003741 1510842 1492899 74.1 79.49 68.64 988

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा 2014 1135
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, सातारा 2013 796
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा 2012 1748
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा 2011 1656
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा 2010 1261
6 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा 2009 5250
7 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, सातारा 2006-07 12965