SATARA  DISTRICT

जिल्हा एनआयसी संकेतस्थळ     दृष्टिक्षेपात जिल्हा


क्षेत्रफळ चौ.किमी. लोकसंख्य पुरुष स्त्रीया साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्रीयांमधील साक्षरतेचे प्रमाण(%) स्त्री-पुरुष प्रमाण
10480 3003741 1510842 1492899 74.1 79.49 68.64 988

अनु.क्रमांक. प्रकाशनाचे नाव कालावधी / फेरी फाईलचा प्रकार वारंवारता
1 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, उस्मानाबाद 2014 7
2 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समोचलन, ओस्मानाबाद 2013 6
3 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद 2012 6
4 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद 2011 6
5 जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन, उस्मानाबाद 2010 6